Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

leden 2012

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 16. 1. 2012 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 prvotní správní rozhodnutí k provozování bankovních činností u subjektu GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720. Žadatel byl zároveň upozorněn na skutečnost, že předmětné dokumenty jsou neplatné a jejich platnost vydáním licence v roce 2004 ze zákona zanikla (viz ustanovení čl. II bodu 3. zákona č. 126/2002 Sb.).