Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červen 2012

  • ČNB, jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 26.6.2012 na základě žádosti o přehled kroků, které ČNB podnikla při výkonu zákonného dohledu nad finančním trhem v České republice ve vztahu k činnosti společností Key Investments v období od 4.3.2009 do 4.5.2011, toto vyjádření (zveřejněné v anonymizované podobě) (pdf, 145 kB).
  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), na základě žádosti, podané v souladu se zákonem 106, poskytla dne 4.6.2012 toto vyjádření: V letech 2009-2012 bylo Českou národní bankou s odvoláním na ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu“) vyžádáno poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací celkem ve 4 případech. Protože v některých případech byly vyžadovány údaje od více osob nebo byly od určité povinné osoby vyžádány doplňující údaje, ČNB provedla ve zmíněných čtyřech případech celkem deset vyžádání podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Na všechny požadavky obdržela ČNB odpověď, ne vždy však byly povinnou osobou poskytnuty všechny vyžádané údaje. ČNB prošetřovala případy podezření na nezákonné jednání v oblasti kapitálovém trhu. Uvedené případy se typově týkaly podezření na zneužití vnitřní informace o osobě emitenta akcií obchodovaných na regulovaném trhu nebo podezření na spáchání trestného činu. Podání žádosti navrhuje příslušný inspektor, který je pověřen prošetřením případu. Jeho nadřízený vedoucí referátu vyhodnotí, zda vyžádané údaje mohou přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení správního deliktu a jeho pachatele a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak. Konečné rozhodnutí, zda bude žádost o poskytnutí informací odeslána a jaké údaje budou vyžádány, učiní ředitel příslušného odboru, který podepisuje spolu s vedoucím referátu dopis, jímž jsou údaje od povinné osoby vyžádány. Povinná osoba odpovídá rovněž dopisem, v němž uvede požadované informace nebo důvod, proč tyto informace nemohou být ČNB poskytnuty.
  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 1.6.2012 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 rozhodnutí Komise pro cenné papíry, kterými byl vysloven souhlas s obsahem nabídky převzetí, určené vlastníkům akcií společností SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s. (pdf, 131 kB)Zábřežská lesní, a.s. (pdf, 237 kB)Sušický holding, a.s. (pdf, 265 kB)Česká zbrojovka, a.s. (pdf, 247 kB)Zemědělské zásobování nákup v Mělníku, a.s. (pdf, 252 kB)Ústav nerostných surovin a.s. (pdf, 253 kB)Tylex Letovice, akciová společnost (pdf, 326 kB)DAKO-CZ, a.s. (pdf, 478 kB)KOVOLIT, akciová společnost (pdf, 391 kB)G.M. Capital, a.s. (pdf, 287 kB)Meopta Přerov, a.s. (pdf, 2 MB)GUMOTEX, akciová společnost (pdf, 466 kB)Jitka, a.s. (pdf, 487 kB)