Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červenec 2012

  • ČNB, jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla na základě žádostí dne 9.7.2012 a 10.7.2012 informaci k dotazům, týkajících se plnění povinností uložených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v tehdy platném znění Českou konsolidační agenturou v roce 2006 v souvislosti s nabytím většinového podílu na hlasovacích právech společnosti SETUZA a.s., včetně dotazů na uložení případných nápravných opatření či sankcí ze strany ČNB.