Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

únor 2013

 • ČNB, jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla dne 18. února na základě žádosti následující informace.
  1. Otázka žadatele: Vykonává Mgr. Martin Roztočil stále funkci likvidátora v družstevní záložně Zlatá družstevní záložna „v likvidaci“, IČO 649 47 025, anebo byl z funkce odvolán? K jakému datu a na základě jakého rozhodnutí k jeho odvolání z funkce došlo? Která osoba aktuálně vykonává funkci likvidátora v družstevní záložně Zlatá družstevní záložna „v likvidaci“?
   Odpověď: Ve Zlaté družstevní záložně „v likvidaci“ již Mgr. Martin Roztočil funkci likvidátora nevykonává, byl odvolán na návrh České národní banky usnesením MS v Praze č.j. 80Cm 115/2012-6 ze dne 31.8.2012. Novou likvidátorkou byla jmenována JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M., bytem Libická 1917, Praha 3. Mgr. M. Roztočil podal proti tomuto rozhodnutí odvolání dne 18. 9. 2012.
  2. Otázka žadatele: Jaké kroky byly z Vaší strany provedeny k prošetření toho, zda Mgr. Martin Roztočil vykonává řádně svou funkci likvidátora v družstevní záložně Zlatá družstevní záložna „v likvidaci“, IČO 649 47 025 a v družstvu Úvěrní družstvo PDW, Praha v likvidaci, IČ 257 91 583? Jaká opatření byla z Vaší strany v souvislosti se zjištěným stavem věci přijata, příp. byla věc předána k dalšímu šetření orgánům činným v trestním řízení? 
   Odpověď: Ze strany České národní banky byla provedena kontrola účetnictví ve Zlaté družstevní záložně „v likvidaci“ za dobu působení Mgr. M. Roztočila v družstevní záložně. Na základě zjištění neoprávněného vyplacení částky nejméně 316 000,- Kč z prostředků Zlaté družstevní záložny „v likvidaci“ byl dne 30. 8. 2012 podán Českou národní bankou návrh na odvolání Mgr. M. Roztočila z funkce likvidátora (usnesením MS v Praze č.j. 80CM 115/2012-6 ze dne 31.8.2012 byl M. Roztočil odvolán). Dále dne 20. 9. 2012 podala Česká národní banka trestní oznámení na Mgr. Martina Roztočila. Na základě tohoto trestního oznámení bylo dne 19. 12. 2012 zahájeno trestní stíhání Mgr. M. Roztočila. 
   V souvislosti s výše uvedeným byl současně Českou národní bankou podán dne 3. 10. 2012 návrh na odvolání Mgr. M. Roztočila z funkce likvidátora družstva Úvěrní družstvo PDW, Praha v likvidaci. Usnesením MS v Praze č.j. 74 Cm 210/2012 – 8 ze dne 3.10.2012 byl Mgr. M. Roztočil odvolán z funkce likvidátora Úvěrního družstva PDW, Praha v likvidaci. Novým likvidátorem byl jmenován JUDr. David Termer, bytem Opatovická 10/165, Praha 1.
 • ČNB, jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla dne 14. února na základě žádosti následující informace.
  1. K žádosti o informaci, kdo je zřizovatelem vašeho subjektu, ČNB sdělila, že je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.
  2. K žádosti o informaci, jaké všechny www stránky ČNB provozuje/spravuje, bylo žadateli sděleno, že ČNB je v současné době majitelem těchto zaregistrovaných domén:
   www.cnb.cz
   www.historie.cnb.cz 
   www.cnbprovsechny.cz
   www.chranimekorunu.cz
  3. K žádosti o informaci, kterých subjektů je ČNB zřizovatelem/majitelem, podala ČNB informaci, že k dnešnímu dni není zřizovatelem/majitelem subjektů.
 • ČNB, jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla dne 6. února na základě žádosti následující informace.
  1. Žádost o podání informace, zda listiny předložené bankám soudními exekutory musí mít náležitosti předepsané zákonem.
   Kromě doprovodných informací byla podána informace, že posouzení otázky, zda listiny předložené bankám soudními exekutory musí mít náležitosti předepsané zákonem, závisí na povaze konkrétní listiny. Tj. pokud se jedná o listinu, jejíž obsah je upraven zákonem, daná listina musí mít samozřejmě tyto zákonné náležitosti.
  2. Žádost o podání informace, který pracovník ČNB zpracoval konkrétní podání a zaslal na emailovou adresu žadatele.
   Kromě doprovodných informací byla podána informace, že v konkrétním případě vyřízení dotazovaného podání zpracovali odborné podklady k vyrozumění pracovníci sekce dohledu nad finančním trhem.
  3. Žádost o podání informace týkající se elektronického podpisu podatelny.
   Žadateli byla podána informace, že při vyřizování korespondence, resp. při doručování se ČNB řídí platnými právními předpisy. Ve správním řízení tak ČNB dodržuje všechny náležitosti doručování včetně využití elektronického podpisu v souladu s příslušnými právními předpisy (zejm. správní řád, zákon o elektronickém podpisu). V běžné agendě komunikace s veřejností nejsou elektronická podání opatřována elektronickým podpisem.
  4. Žádost o podání informace týkající se práv občanů a jejich účtů.
   Žadateli byla podána informace, že ČNB jedná pouze v mezích své působnosti a v případě zjištění protiprávního jednání dohlíženého subjektu ukládá nápravná opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků nebo pokuty. ČNB nepřísluší zasahovat do soukromoprávních sporů mezi dohlíženými subjekty a jejich klienty a ani jí nepřísluší přezkoumávat individuální nároky klientů dohlížených subjektů. Případných nároků na náhradu škody se lze domáhat pouze v soukromoprávním řízení.
  5. Žádost o podání informace týkající se pravomocí exekutorů.
   Žadateli byla podána informace, že jakýkoli nesouhlas povinného s kroky soudních exekutorů nelze přikládat k tíži ČNB a případné kroky k řešení těchto výhrad lze činit pouze v rovině soukromoprávní. Pokud se žadatel domnívá, že soudní exekutor porušuje příslušné právní předpisy, je třeba se s podnětem obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, které vykonává dohled nad exekuční činností. V případě domněnky zneužití pravomoci úřední osoby soudním exekutorem je možné obrátit se rovněž na orgány činné v trestním řízení.
  6. Dotaz na postavení účtu podnikatele u bank.
   „Postavení“ účtu u bank zřízeného jakýmkoli subjektem (fyzická nebo právnická osoba, podnikatel či nikoliv), je vždy dáno obsahem konkrétní smlouvy mezi konkrétní bankou a konkrétním subjektem a oprávnění majitele účtu, resp. práva a povinnosti smluvních stran jsou vždy závislé na obsahu dané smlouvy.
  7. Dotaz na povinnost České národní banky a jejích zaměstnanců k dodržování zákonů ČR.
   ČNB je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance (odkaz na Portál veřejné správy) a dalšími právními předpisy. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Rovněž zaměstnanci ČNB jsou vázáni příslušnými právními předpisy.
 • ČNB, jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla dne 1. února na základě žádosti následující informace.
  1. informace o všech notifikacích nebo rozhodnutích, která zakládají oprávnění k podnikání na regulovaném trhu České republiky, v oblasti náležící do působnosti ČNB pro subjekt Citibank Europe plc, organizační složka, IČ 28198131.
   Podle ustanovení § 5a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“), mohou banky se sídlem v členských státech vykonávat na území České republiky prostřednictvím svých poboček činnosti bez licence, pokud oprávnění k jejich výkonu jim bylo uděleno v zemi jejich sídla (tzv. jednotná licence) a pokud zahraniční banka dodržela postup stanovený právem Evropských společenství podle § 5c až 5m zákona o bankách (tzv. proces notifikace). Česká národní banka nevydává před ani po obdržení notifikace žádné souhlasy ani jiná povolení.
   Notifikace irského regulátora (příslušný orgán dohledu domovského státu) ze dne 1. srpna 2007 byla České národní bance řádně doručena. V případě požadavku na informace obsažené v notifikační složce zpracované orgánem dohledu domovského státu je třeba obrátit se na irského regulátora – Financial Regulator, PO Box No 9138, College Green, Dublin 2, Ireland (viz www.financialregulator.ie)
  2. informaci o bankovní licenci pro subjekt Citibank a.s.
   1. správní rozhodnutí, kterým byla tomuto subjektu udělena
    Dne 19.2.2004 byla bance v rámci tzv. přelicencování na základě zákona č. 126/2002 Sb., změna zákona o bankách a některých dalších zákonů, vydána bankovní licence pod čj. 2004/527/520. Všechna povolení působit jako banka, vydaná před tímto datem, ze zákona zanikla. Výrok rozhodnutí (pdf, 503 kB).
   2. informaci o tom, zda oprávnění shora uvedeného subjektu využívá k podnikání na regulovaném trhu v ČR používá jiný subjekt
    Na základě žádosti Citibank a.s., IČ 16190891, Praha, ČNB udělila dne 8.4.2008 pod čj. 2008/4769/570 souhlas k usnesení valné hromady banky podle § 7a odst. 1 písm.c ) zákona o bankách (tzv. vzdání se licence). Výrok citovaného rozhodnutí (pdf, 128 kB). Bankovní licence Citibank a.s., tak zanikla. Obecně podle § 6 zákona o bankách platí, že bankovní licence není převoditelná na jinou osobu, tzn. že na základě bankovní licence je oprávněn vykonávat činnost jen ten subjekt, kterému byla Českou národní bankou udělena. Z povahy věci je tedy zřejmé, že ji k podnikání na regulovaném trhu ani jiný subjekt používat nemůže.