Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

duben 2013

 • Česká národní banka poskytla dne 30. dubna 2013 na základě žádosti dále uvedené informace.
  1. Žádost o podání informace, zda jsou úřední osoby ČNB povinny sdělovat pouze pravdivé informace zakládající se ze zákona nebo skutečného stavu věci.
  Česká národní banka poskytuje veřejnosti informace o skutečnostech, údajích a rozhodnutích vznikajících během její činnosti a informace, jejichž poskytování jí ukládají zákony. Hlavním komunikačním nástrojem ČNB jsou internetové stránky (www.cnb.cz). Důležitou součástí komunikace s veřejností je vyřizování podání fyzických a právnických osob, která se týkají činnosti ČNB. Sdělování informací v rámci vyřizování těchto podání (včetně vyřizování jak obecně podle správního řádu, tak i ve zvláštních režimech, např. InfZ) probíhá vždy plně v souladu s příslušnými právními předpisy. Při odpovědi na položený dotaz lze rovněž obecně odkázat na ustanovení čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, podle něhož jsou „Státní orgány a orgány územní samosprávy povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon“. Jako limitační klauzuli při poskytování informací orgány veřejné moci je však třeba vnímat ustanovení čl. 17 odst. 4 Listiny, podle kterého „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti“.
  2. Žádost o podání informace, zda ČNB je povinna sdělovat pouze pravdivé informace zakládající se ze zákona nebo skutečného stavu věci.
  Odpověď uvedená pod bodem 1. je shodná i pro tuto otázku. Ve stejném rozsahu platí jak pro Českou národní banku, tak i pro její úřední osoby.
  3. Žádost o podání informace, jak se rozezná podnikatelský účet u Komerční banky a.s. od normálního účtu občana.
  Možnost rozeznání či postavení účtu u banky zřízeného jakýmkoli subjektem (fyzická či právnická osoba, podnikatel či jinak označený název účtu), je vždy dána obsahem smlouvy uzavřené mezi konkrétní bankou a konkrétním subjektem. Oprávnění majitele účtu, resp. práva a povinnosti smluvních stran jsou vždy závislé na obsahu dané smlouvy. Detailní informaci ke specifikaci podnikatelských a soukromých účtů u Komerční banky a.s., je tak třeba konzultovat u předmětné banky, resp. dohledat v jejích všeobecných obchodních podmínkách a příslušných produktových podmínkách, které tvoří nedílnou součást uzavřeného smluvního vztahu, či v její internetové prezentaci.
  4. Žádost o podání informace, kdy prováděla ČNB Praha v r. 2013 ČNB kontrolu u Komerční banky, a.s.
  Česká národní banka, v rámci své kompetence dohledu nad finančním trhem dané jí zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, vykonává mimo jiné i dohled nad bankovním sektorem a stanovuje pravidla, která chrání jeho stabilitu. Bankovní sektor je ze zákona regulován a dohlížen systematicky.
  5. Žádost o podání informace, zda je Česká národní banka, a.s., povinna dodržovat zákony a jiné právní normy České republiky.
  Ano, Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Rovněž zaměstnanci ČNB jsou vázáni příslušnými právními předpisy.
 • Česká národní banka poskytla dne 16. dubna 2013 na základě žádosti informace k následujícím dotazům žadatele (dotazy uvedeny v původním znění).
  Na základě jaké smlouvy či smluv a případně dodatků bylo povinným subjektem proplaceno společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. (dřívější názvy obchodní firmy: ASPI, a.s., ASPI Publishing s.r.o., CODEX Bohemia s.r.o.) a právnímu předchůdci: BYLL SOFTWARE, s.r.o. od roku 2000 celkem 391 faktur v celkové výši 5.008.000,- Kč ?; Kopie této smlouvy či smluv, a to včetně veškerých dodatků a příloh.; Byla výše uvedená smlouva či smlouvy uzavřena(y) na základě zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách či jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách?; Zveřejnění kopie zadávacích podmínek (veškerých požadavků zadavatele uvedených v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky) k veřejným zakázkám, jejichž výsledkem bylo uzavření smluv se společností Wolters Kluwer ČR, a.s (dřívější názvy obchodní firmy: ASPI, a.s., ASPI Publishing s.r.o., CODEX Bohemia s.r.o.) či právním předchůdcem společností BYLL SOFTWARE, s.r.o.“
  Poskytnuté informace obsahovaly sdělení žadateli, že databáze právních předpisů byla ČNB dodána na základě smlouvy ze dne 8. 12. 1993. Kopie této smlouvy nemohla být poskytnuta, protože podlehla skartaci v souladu s příslušnými právními předpisy. V roce 2006 byla smlouva ze dne 8. 12. 1993 nahrazena smlouvou č. 92-199-6 ze dne 15. 8. 2006, ve znění dodatků. Dále dne 24. 3. 2011 byla uzavřena smlouva č. 92-058-11, na základě které došlo k vytvoření databáze stanovisek ČNB k právním předpisům (PrivASPI) k dosavadní databázi ASPI. Obě tyto smlouvy včetně dodatků byly poskytnuty v elektronické podobě (zip, 2 MB obsahující soubory ve formátu pdf). Další úhrady faktur, nad rámec uvedených smluv, probíhaly na základě vystavených objednávek. V těchto případech se jednalo o jednotlivé objednávky odborné literatury, kde objednávka vždy specifikovala dané plnění vymezením titulu časopisu či odborné publikace a cenu plnění.
  Žadateli byla k výše uvedeným dotazům dále poskytnuta informace, že v rámci vymezeného období od roku 2000 došlo k uzavření smlouvy č. 92-199-6 ze dne 15. 8. 2006. Tato smlouva uzavřená v roce 2006, která nahradila smlouvu z roku 1993, nebyla uzavřena na základě zadávacího řízení. V této době byla hranice pro zadávání zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, stanovena na 2 mil. Kč bez DPH (4 roky) a daná zakázka této hranice nedosáhla. Z tohoto důvodu bylo postupováno při výběru v souladu s interním předpisem ČNB.