Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

říjen 2013

 • Česká národní banka poskytla dne 9. října 2013 na základě žádosti dále uvedené informace k položeným dotazům:
  1. Jakým způsobem vede povinný subjekt spisovou službu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ve spojení s prováděcím právním předpisem?
   Česká národní banka je na základě ustanovení § 3 odst. 1 písm. m) zákona definována jako veřejnoprávní původce, který je povinen vykonávat v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 písm. a) jakožto určený původce spisovou službu. Následné ustanovení § 63 odst. 3 zákona ukládá také České národní bance vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby. Z výše uvedených důvodů vede i Česká národní banka svou spisovou službu v elektronické podobě.
   Základním prostředkem spisové služby v České národní bance je Informační Systém sPIsové služby (dále jen ISPI), který umožňuje výkon všech úkonů spisové služby tak, jak je definují ustanovení zákona a vyhlášky ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen vyhláška). ISPI bylo v České národní bance implementováno již v roce 2000, a proto byly v průběhu jeho provozu do něho postupně integrovány požadavky dané novou legislativou, která je, resp. byla platná pro oblast spisové služby a archivnictví. Jen dodáváme, že metodika vedení spisové služby je v rámci České národní banky precizována vnitřním předpisem, který plní funkce spisového řádu ve smyslu ustanovení § 66 odst. 1 zákona.
  2. Jakým způsobem jsou označovány a evidovány dokumenty, které vytvořil povinný subjekt, a to jako určený původce dokumentů, v režimu  zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve spojení s prováděcím právním předpisem?
   Podle ustanovení § 64 odst. 2 zákona je Česká národní banka, jako určený původce, povinna označovat dokumenty jednoznačným identifikátorem. Tento má ve smyslu § 7 odst. 1 vyhlášky formu kódu, jenž obsahuje označení, popř. zkratku označení veřejnoprávního původce a alfanumerický kód. V prostředí ČNB plní funkci jednoznačného identifikátoru číslo jednací. To obsahuje rok podání, pořadové číslo generované z evidence dokumentů v rámci daného roku a zkratku (číslo) příslušného útvaru České národní banky (tzn. původce), který je pověřen vyřízením dokumentu. K evidenci dokumentů je, jak již bylo výše uvedeno, využíváno elektronického systému spisové služby, tzn. ISPI.
 • Česká národní banka poskytla dne 7. října 2013 požadované informace na základě žádosti žadatele o zaslání kopií dále specifikovaných rozhodnutí Komise pro cenné papíry a České národní banky, týkajících se udělení předchozího souhlasu ve smyslu §183i odst. 5 obch. zák.:
  PRAGA Hostivař a.s. 13.2.2006 45/N/5/2006/2
  ZZN Polepy a.s. 14.8.2006 45/N/95/2006/7
  ZPA Pečky, a.s. 6.9.2006 45/N/100/2006/3
  Cerea, a.s. 18.10.2006 45/N/124/2006/3
  Triola a.s. 11.1.2007 45/N/172/2006/3
  HMZ, a.s. 20.4.2007 2007/6625/540
  MADETA, a.s. 12.1.2006 45/N/178/2005/2
  UNIBETON, a.s. 9.11.2006 45/N/139/2006/3
  Rybářství Telč, a.s. 14.12.2006 45/N/1592006/3
  Jihočeská plynárenská, a.s. 3.11.2006 45/N/135/2006/3
  PARAMO, a.s. 28.11.2008 2008/13690/570
  XAVERgen, a.s. 
  DKF, holding, a.s. 11.7.2006 45/N/83/2006/2
  ČKD PRAHA HOLDING, a.s. 4.1.2006 45/N/173/2005/2
  ČKD PRAHA DIZ, a.s. 21.5.2007 2007/8305/540
  Gestin Holding, a.s. 19.7.2007 2007/11594/540
  ELTODO EG, a.s. 19.11.2007 2007/19236/540
  United Energy, a.s. 19.1.2006 KCP672815
  Elektrárna Kolín a.s. 17.4.2007 20007/6307/540
  Doagra, a.s. 29.6.2006 45/N/73/2006/3
  ČSAD autobusy Plzeň, a.s. 6.10.2006 45/N/114/2006/3
  Západočeské sběrné suroviny a.s. 25.10.2006 2007/17453/540