Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

prosinec 2013

 • Česká národní banka poskytla dne 18. prosince 2013 na základě žádosti dále uvedené informace k dotazu na počet výjezdů zaměstnanců ČNB do Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu v letech 1993 až 2012.
  Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou skupinu údajů (mimo těch nejstarších, které podle účetních pravidel není třeba uchovávat) zařazených pod položený dotaz, jsou v odpovědi zahrnuty jednak přímé návštěvy v ECB, ale též účast na řadě různých komisí (tj. i na výjezdních zasedáních mimo ECB) a rovněž i cesty vzdělávací. S uvedenými výjezdními zasedáními tak souvisí i cesty do ostatních centrálních bank v rámci EU. V případě Mezinárodního měnového fondu evidované cesty zahrnují jak jednání v USA, tak i jinde ve světě. Souhrnem lze tedy uvést orientační údaj od roku 2000, přičemž od tohoto roku evidujeme cca 6 tisíc záznamů o cestách, které by měly souviset s vymezeným okruhem.
 • Česká národní banka poskytla dne 10. prosince 2013 na základě žádosti dále uvedené informace k dotazům na průměrnou výši úrokové sazby na účtech cizích prostředků vedených ve smyslu ustanovení § 45 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, pro organizační složky státu, a to v období od 1.9.2012 do 30.4.2013 a na průměrnou výši úrokové sazby na běžných účtech v období od 1.9.2012 do 30.4.201.:
  Úroková sazba na účtech cizích prostředků je vyhlášena ve Věstníku ČNB
  Od 1.9. do 31.12.2012 byla 0,1 %
  Od 1.1.2013 je úroková sazba 0 %
  Viz Věstník ČNB 2012
  částka 8,
  Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. června 2012 (pdf, 97 kB)o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro třetí čtvrtletí 2012
  Třídící znak: 21012620
  Úrok je uveden pod bodem 2. Mimorozpočtové prostředky organizačních složek státu
  částka 10
  13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. září 2012 (pdf, 95 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro čtvrté čtvrtletí 2012
  Úrok je uveden pod bodem 2. Mimorozpočtové prostředky organizačních složek státu
  částka 17
  20. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. prosince 2012 (pdf, 95 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro první čtvrtletí 2013
  Česká národní banka nezveřejňuje průměrné úrokové sazby z vkladů na běžných účtech pro sektor finančních institucí (S.12). Tyto údaje publikuje na webu ČNB ve statistické databázi ARAD pouze pro sektor domácností – obyvatelstvo (S.143 + S.144) a sektor domácností a neziskových institucí sloužící domácnostem (S.14 + S.15). Data jsou dostupná v měsíční frekvenci vždy k ultimu posledního dne v měsíci.
  Publikované průměrné úrokové sazby z korunových vkladů poskytnutých bankami domácnostem
  Tabulka 1 – Nové obchody, úrokové sazby korunových vkladů poskytnutých bankami domácnostem v ČR – nové obchody (%)
  Období domácnosti - obyvatelstvo Domácnosti a NISD
  vklady na
  běžných účtech (%)
  běžné účty – sazba (% p.a.)
  30.9.2012 0,45 0,41
  31.10.2012 0,45 0,41
  30.11.2012 0,45 0,41
  31.12.2012 0,44 0,40
  31.1.2013 0,33 0,31
  28.2.2013 0,33 0,31
  31.3.2013 0,32 0,30
  30.4.2013 0,31 0,29

  Uvedené údaje se týkají běžných účtů, které jsou vedeny v českých korunách.
 • Česká národní banka poskytla dne 9. prosince 2013 na základě žádosti dále uvedené informace k dotazům na výši čistého měsíčního příjmu všech členů bankovní rady ČNB a k žádosti o zaslání informací o jejich majetkových účtech v EUR a Kč za období 1/2013 - 11/20013.
  Pokud jde o majetkové poměry členů bankovní rady, uvádíme, že v případě všech členů bankovní rady se jedná o tzv. veřejné funkcionáře ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Jako takoví jsou povinni dávat každoročně mimo jiné též oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích. Ta jsou pak přístupná v registru těchto oznámení vedeném vůči členům bankovní rady ČNB mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Podle § 13 odst. 2 zákona o střetu zájmů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), které udělí mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny prostřednictvím registračního místa v Parlamentní knihovně v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1 - bližší informace viz: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=406
  Česká národní banka tedy soupisem majetkových poměrů jednotlivých členů bankovní rady ČNB nedisponuje, nicméně jak bylo uvedeno výše, prostřednictvím registru vedeného mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny je možné se s jejich oznámeními o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámeními o příjmech, darech a závazcích seznámit. Pouze samotné mzdy členů bankovní rady za uplynulé roky jsou Českou národní bankou zveřejňovány v jejích ročních zprávách o výsledku hospodaření České národní banky.