Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

leden 2014

 • Česká národní banka poskytla dne 22. ledna 2014 na základě žádosti dále uvedené informace k dotazům žadatele vztahujícím se k etickému kodexu České národní banky.
  Žadateli byly požadované informace poskytnuty jednak příslušnými odkazy na internetové stránky ČNB
  https://www.cnb.cz/cs/o-cnb/eticky-kodex-ceske-narodni-banky/
  https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/Novy-Eticky-kodex-Ceske-narodni-banky/
  a rovněž ČNB žadateli sdělila, že za dobu účinnosti platného Etického kodexu ČNB, Etická komise ČNB neprojednávala žádné porušení povinností zaměstnance ČNB stanovených tímto Etickým kodexem.
 • Česká národní banka poskytla dne 21. ledna 2014 na základě žádosti dále uvedené informace k dotazům žadatele, které se týkaly společnosti P.P.Capital, s.r.o..
  Společnost P.P.Capital, s.r.o. není regulovaným subjektem ze strany České národní banky podle platných právních předpisů v oblasti finančního trhu. S uvedeným subjektem nebylo a není vedeno žádné licenční ani registrační řízení.
  Česká národní banka neposuzuje smluvní dokumenty a smluvní ujednání mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty, které navíc nespadají pod její regulaci, a jejich klienty. V tomto směru lze odkázat výlučně na subjekty poskytující právní služby.
 • Česká národní banka poskytla dne 16. ledna 2014 na základě žádosti dále uvedené informace k dotazu žadatele „kdo je kontrolním orgánem povinného subjektu v rámci jeho věcné působnosti“. 
  Česká národní banka nemá institucionálně zřízený přímý nadřízený kontrolní orgán. 
  ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. Je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. Sedm regionálních zastoupení se nachází v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. S vlastním majetkem, včetně devizových rezerv, hospodaří ČNB s odbornou péčí. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. 
  Nezávislost ČNB je právně zakotvena v zákoně o ČNB č. 6/1993. Nezávislost centrální banky je důležitá pro plnění jejího hlavního měnového cíle, kterým je v naprosté většině případů cenová stabilita. Personální nezávislost spočívá v omezení politických tlaků při jmenování a odvolávání členů bankovní rady. Sedmičlennou bankovní radu ČNB jmenuje a odvolává prezident republiky bez asistence vlády. Zákon rovněž exaktně vymezuje důvody pro případné odvolání členů bankovní rady. Institucionální nezávislost spočívá v tom, že bankovní rada ČNB při plnění svých zákonem stanovených cílů a výkonu svých dalších činností nesmí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta, parlamentu, vlády či jakýchkoli jiných subjektů. Funkční nezávislost spočívá v autonomii ČNB při formulování inflačních cílů a nástrojů k jejich dosažení. Kurzový režim je sice ČNB povinna stanovovat po projednání s vládou, ale nesmí tím být ohrožen její hlavní měnový cíl. O zásadách a opatřeních měnové a fiskální politiky se ČNB a vláda vzájemně informují. Finanční nezávislost spočívá v zákazu přímého financování veřejného sektoru a jím řízených subjektů. ČNB hospodaří podle rozpočtu schváleného bankovní radou, který je členěn tak, aby byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz. ČNB je povinna po skončení hospodářského roku zpracovat účetní uzávěrku a nechat ji ověřit externím auditorem. Z té pak vychází roční zpráva o výsledku hospodaření, která je překládána parlamentu. ČNB je rovněž povinna pravidelně zveřejňovat dekádní výkazy o své finanční pozici. 
  Informativně lze uvést, že v závislosti na výkladu dotazu lze uvažovat různé kontroly v partikulárních věcech jako například v oblasti inspekce práce při dodržování pracovně právních předpisů či kontroly ministerstva vnitra při dodržování předpisů v oblasti spisové služby a archivnictví. Konkrétně na základě ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) odrážka šestá zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění kontroluje řádné dodržování povinností na úseku spisové služby a archivnictví Českou národní bankou, resp. jejím specializovaným archivem (Archivem České národní banky) Ministerstvo vnitra ČR. V souladu s ustanovením §72 odst. 1 provádí výkon této své pravomoci vůči ČNB archivními inspektory, které pověřuje ředitel příslušného odboru ministerstva, dnes Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR.