Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

únor 2014

  • Česká národní banka poskytla dne 27. února 2014 na základě žádosti informaci k dotazu na počet zahájených, probíhajících řízení a řízení o rozkladu ve věci správních deliktů podle § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, za období od 1. 10. 2013 do 20. 2. 2014. Žádné takové řízení nebylo zahájeno a neprobíhá.
  • Česká národní banka poskytla dne 21. února 2014 na základě žádosti informaci o skutečnosti, zda bylo s žadatelem ze strany ČNB jako správním orgánem dohledu nad kapitálovým trhem vedeno někdy správní řízení, jehož byl účastníkem. K tomu ČNB uvedla, že sankční správní řízení ze strany ČNB s žadatelem nikdy nebylo vedeno. Taková skutečnost by ostatně žadateli, jako účastníkovi správního řízení byla známa, neboť podle § 47 správního řádu je správní orgán povinen o zahájení řízení uvědomit bez zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky.
  • Česká národní banka poskytla dne 3. února 2014 na základě žádosti dále uvedenou informaci o vývozu a dovozu specifikovaných služeb. 
    Odbor platební bilance ČNB dostává od ČSÚ již agregované výstupy pro potřeby sestavení platební bilance za oblast vývozu a dovozu služeb, tj. v tomto případě celkový kód 273 Různé obchodní, odborné a technické služby. Požadované agregované výstupy pro ČNB z primárních dat zpracovává ČSÚ v souladu s mezinárodními standardy statistiky platební bilance, a proto uváděný individuální kód "024 Služby v oblasti lesnictví a těžby dřeva“ nemá ČNB k dispozici, protože ho nepotřebuje. Doporučujeme Vám proto obrátit se na ČSÚ, kde můžete požádat o zpracování speciálního výstupu pro Vaše potřeby.
    Údaje o vývozu a dovozu služeb v geografickém členění podle mezinárodně platné metodiky platební bilance jsou dostupné na internetových stránkách ČNB:
    http://www.cnb.cz/cs/statistika/statistika-platebni-bilance/publikace-platebni-bilance/bu-pb-cr-v-teritorialnim-cleneni/