Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

březen 2014

 • Česká národní banka poskytla dne 28. března 2014 na základě žádosti informace k dotazu na počet jejích zaměstnanců. Ten v závěru roku 2009 byl 1482 a k 31. 12. 2013 činil 1380. Požadované údaje je možné rovněž zjistit na webové stránce ČNB pod adresou, kde jsou uvedeny jednotlivé výroční zprávy ČNB
  Dále byly poskytnuty informace o tom, že funkcionalita dohledového systému v listopadu 2009 i v současnosti je v ČNB zajištěna na základě dílčí smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. licence software dohledového systému pořídila ČNB dodavatelsky a konfiguraci systému a provoz zajišťují interní zaměstnanci ČNB).
 • Česká národní banka poskytla dne 27. března 2014 na základě žádosti informace, týkající se počtu procesů vytěsnění v letech 2005 – 2013 ve společnostech, u nichž byla dána ingerence ČNB/KCP, počtu procesů vytěsnění v členění podle jednotlivých let za roky 2005 - 2013 a skutečnosti, zda bylo zahájeno nějaké správní řízení ve věci vytěsnění v letošním roce a kolik. ČNB sdělila, že samostatnou statistikou v požadovaném členění podle jednotlivých let nedisponuje a že žadatel může pro zodpovězení dotazů využít informace, zveřejněné na webu ČNB cnb.cz, kde je pro období let 2005 - 2008 zveřejněn speciální seznam pravomocných rozhodnutí z oblasti kapitálového trhu, týkajících se vytěsnění a pro období od 1. 1. 2009 lze využít seznamu pravomocných rozhodnutí, kde lze filtrovat podle druhu řízení. Z uvedených seznamů lze dovodit počet uskutečněných procesů vytěsnění v členění podle jednotlivých let.
 • Česká národní banka poskytla dne 18. března 2014 na základě žádosti informaci týkající se
  1. rozhodnutí o povolení k činnosti investiční společnosti vč. odůvodnění, ze dne 17. 2. 2014, vedené pod sp. zn.: Sp/ 2013/567/571 a
  2. sdělení, prostřednictvím jakých právních nástrojů ČNB vykonává dohled stanovený v § 535 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,

ad a) ČNB v souladu s § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 15/1998 Sb. uveřejňuje na svých webových stránkách výroky všech pravomocných rozhodnutí vedených podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), do 18. srpna 2013 podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, kde lze požadované rozhodnutí nalézt. V případech, kdy v rámci vedeného správního řízení je vyhověno všem účastníkům řízení v plném rozsahu, což je případ požadovaného rozhodnutí, je standardní praxí ČNB, že vydává v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí bez odůvodnění.
K dotazu, jakým způsobem ČNB žádosti přezkoumává, ČNB uvádí, že podmínky pro udělení povolení k činnosti investiční společnosti jsou stanoveny v § 479 ZISIF s tím, že údaje a doklady prokazující splnění předpokladů, stanovených zákonem pro povolení k činnosti investiční společnosti, včetně požadovaných náležitostí a příloh žádosti, stanoví § 3 až § 6 vyhlášky č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 
ad b) Pravomoci a působnost ČNB jako správního orgánu pro oblast kapitálového trhu upravuje zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“) a zejména zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu“), který je vzhledem k zákonu o ČNB právní úpravou speciální. Jakožto správní orgán vybavený kontrolními pravomocemi je ČNB povinna postupovat podle obecných právních předpisů, jimiž jsou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pokud v zákoně o ČNB nebo v zákoně o dohledu v oblasti kapitálového trhu není uvedeno jinak.
Pro účely tzv. výkonu dohledu na dálku je důležité zejména ustanovení § 8 zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu, podle nějž je ČNB oprávněna vyžadovat informace pro účely výkonu dohledu nad kapitálovým trhem. V ustanoveních § 9a až 9c je upravena možnost uložení sankcí pro případ, že dohlížený subjekt neposkytne požadovanou součinnost.
V samotném zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon o investičních společnostech a fondech“), podle nějž ČNB vykonává dohled, který je věcně vymezen v ustanovení § 535 tohoto zákona, jsou relevantní zejména ustanovení části čtrnácté, v nichž jsou uvedena přípustná dohledová opatření a podmínky jejich uložení, a části patnácté, v nichž jsou definovány skutkové podstaty správních deliktů a přestupků a maximální výše pokut, které je ČNB oprávněna za jejich spáchání uložit.
Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu je ČNB před zahájením řízení z moci úřední v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem povinna uvážit, zda správní řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce za zjištěné porušení povinností zahájí. Přitom vychází zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního jednání a případného postupu osoby, podezřelé z porušení právní povinnosti při odstraňování následků protiprávního jednání. Nezahájí-li ČNB správní řízení, sepíše o tom zápis a věc odloží.

 • Česká národní banka poskytla dne 17. března 2014 na základě žádosti informaci týkající se povinnosti banky v případě úmrtí klienta, který má u ní veden běžný účet, tj. zejména, zda je banka povinna zrušit nastavené trvalé příkazy, případně od kterého data. K žádosti ČNB poskytla následující informace. Podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., který je účinný od 1.1. t.r.; stejná úprava však platila i dříve, podle § 715a starého obchodního zákoníku 513/1991 Sb.) platí, že: 
  Zemře-li majitel účtu, zastaví ten, kdo vede účet, v den následující po dni, kdy mu byla smrt majitele účtu doložena, ty výplaty hotovosti a převody peněžních prostředků z účtu, o kterých majitel účtu určil, že se v nich po jeho smrti pokračovat nemá (§ 2666). S peněžními prostředky na účtu může majitel účtu a za podmínek ujednaných ve smlouvě i jeho zmocněnci nakládat ujednaným způsobem, přičemž (podle § 2664) nevyplývá-li ze zmocnění opak, nezaniká smrtí zmocnitele. Jinými slovy, v případě úmrtí klienta, kterému banka vede běžný účet, banka nesmí zrušit nastavené trvalé příkazy (inkasa) ani poté, co je jí úmrtí klienta doloženo, ledaže klient za svého života bance určil, že se v některých trvalých příkazech (inkasech) po jeho smrti pokračovat nemá (pak je banka přáním klienta vázána). Rovněž tak zmocnění pro osoby, jimž klient udělil dispoziční právo ke svému účtu (tzv. disponent), úmrtím klienta nezaniká (disponent může i dále zadávat nové platební příkazy), ledaže tak klient bance za svého života určil (což je banka opět povinna respektovat). Zákon tak reflektuje skutečnost, že účet je velmi často využíván například životním partnerem zesnulého klienta (včetně toho, že na něj dostává např. svůj důchod), že i po klientově smrti je třeba platit nájem bytu apod. Proto stanoví, že po úmrtí klienta mají platby nadále probíhat. Pokud si to však klient nepřeje, má možnost určit, že se v určitých platbách pokračovat nemá. Uvedená ustanovení však upravují pouze práva a povinnosti ze smlouvy o účtu. Nejsou jimi dotčena práva dědiců – pokud by se disponující osoba či příjemce peněžních prostředků z trvalého příkazu např. neoprávněně obohatili, platí obecná ustanovení o vrácení neoprávněného obohacení, neoprávněným odčerpáním prostředků tvořících dědictví se disponent může dopustit i trestného činu, odpovídá za škodu tím způsobenou atd.
 • Česká národní banka poskytla dne 6. března 2014 na základě žádosti informaci o skutečnosti, že již bylo ve správním řízení, blíže specifikovaném žadatelkou ČNB rozhodnuto a výrok rozhodnutí s vyloučením údajů, podléhajících ochraně dle § 14 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je rovněž uveřejněn na webu ČNB.
  Dále byly žadatelce poskytnuty informace v tom smyslu, že společnost SafeCap Investments Limited (Markets.com) ve vymezeném období od 17. 1. 2011 do 31. 12. 2011 měla povolení k činnosti v následujícím rozsahu: 
  • hlavní investiční služba přijímání a předávání pokynů, týkajících se investičních nástrojů (§ 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších změn, dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“);
  • doplňková investiční služba poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí (§ 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu);
  • doplňková investiční služba provádění devizových operací, souvisejících s poskytováním investičních služeb (§ 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu).