Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

květen 2014

  • Česká národní banka poskytla dne 28. května 2014 na základě žádosti následující informace týkající se postupu ČNB při žádostech o nahlížení do správního spisu vedeného ČNB. Česká národní banka se ve věcech žádostí o nahlížení do správního spisu v rámci vedených správních řízení řídí příslušnými ustanoveními správního řádu. Konkrétně ustanovení § 38 správního řádu upravuje právo účastníků a jejich zástupců nahlížet do spisu. V otázkách vedení spisu se Česká národní banka řídí příslušnými právními předpisy, přičemž právní úprava vedení spisu je obsažena především v zákonu o archivnictví a spisové službě a též ve správním řádu, který některé vybrané aspekty vedení spisu rovněž upravuje.
  • Česká národní banka poskytla dne 14. května 2014 na základě žádosti následující informace týkající se postupu ČNB při řízení o vznesené námitce podjatosti. Česká národní banka se ve věci řízení o vznesené námitce podjatosti v rámci vedených správních řízení řídí příslušnými ustanoveními správního řádu. V případě kolegiálních orgánů by obecně o námitce podjatosti některého z členů rozhodoval kolegiální orgán jako celek (viz § 134 odst. 4 správního řádu). V případě členů bankovní rady ovšem platí, stejně jako například v případě ministrů nebo jiných osob stojících v čele ústředních úřadů, že jejich podjatost namítat nelze (viz § 14 odst. 6 správního řádu). O námitce podjatosti ředitelů sekce rozhoduje bankovní rada jako jejich představený ve smyslu § 14 odst. 2 správního řádu. Vůči řediteli odboru by tak činil ředitel sekce, vůči zaměstnanci ČNB ředitel odboru (pokud by sám nebyl označen za podjatého). Pokud je o námitce podjatosti rozhodováno formou usnesení, lze proti takovému usnesení podat rozklad. O něm rozhoduje jako nadřízený správní orgán vždy bankovní rada (a to s ohledem na § 178 odst. 2 správního řádu i v případě, že by v prvním stupni rozhodovala bankovní rada sama).