Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

listopad 2014

  • Česká národní banka poskytla dne 21. listopadu 2014 dále uvedenou informaci k dotazu žadatele, jakým způsobem je vykonáván dohled nad činností České kanceláře pojistitelů podle § 25 odst. 1 zák. č. 168/1999 Sb.,o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“), konkrétně podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) tohoto zákona a v čem spočívá dohled nad správou Garančního fondu.
    „Česká národní banka vykonává dohled nad Českou kanceláří pojistitelů (dále jen „ČKP“) v rozsahu daném ustanovením § 25zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ČKP se pro účely tohoto zákona považuje za tuzemskou pojišťovnu a je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 49763. Činnost ČKP podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. a), b), d) a f), kam spadá též správa garančního fondu a fondu zábrany škody, podléhá dohledu, který vykonává Česká národní banka podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovnictví“). Rozsah a předmět dohledu v pojišťovnictví, jakož i způsob jeho výkonu, stanoví ustanovení § 84 a § 85 zákona o pojišťovnictví.
    Česká národní banka vykonává dohled v pojišťovnictví zejména v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a v zájmu zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven. Předmětem tohoto dohledu je obecně dodržování zákona o pojišťovnictví a jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k provozování pojišťovací činnosti a zajišťovací činnosti a činností s nimi souvisejících. Na základě výše uvedeného Česká národní banka v rámci výkonu dohledu prošetřuje, zda mají pojišťovny, a tedy i ČKP, řádně nastavený efektivní a funkční řídicí a kontrolní systém a zda svou činnost vykonávají s odbornou péčí. Ve vztahu k ČKP je pak předmětem výkonu dohledu České národní banky zejména otázka řádné komunikace ČKP s obeslanou osobou a podávání úplných informací, týkajících se šetření případů při uplatňování nároku na úhradu příspěvku nepojištěných do garančního fondu ČKP. Samotný dohled v oblasti obezřetnosti nad správou garančního fondu ČKP spočívá mimo jiné v dohledu dostatečnosti výše technických rezerv, které ČKP vytváří za účelem plnění závazků podle § 24 odst. 2 a podle § 29 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a dále v dohledu adekvátnosti skladby finančního umístění. V případě finančního umístění se dohled zaměřuje zejména na vyhodnocení, zda toto finanční umístění poskytuje záruku návratnosti vložených prostředků, je dostatečně likvidní, diverzifikované a rentabilní.
    V případě, že Česká národní banka zjistí nedostatky v činnosti ČKP, může v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla při výkonu dohledu ukládat ČKP opatření k jejich odstranění. Jestliže ČKP nesplní uložená opatření ve lhůtě stanovené Českou národní bankou nebo jestliže se v její činnosti tyto nedostatky opakují, může Česká národní banka uložit ČKP pokutu, a to do výše 10 milionů Kč.
    Česká národní banka však v rámci výkonu dohledu není oprávněna hodnotit, řešit, či jiným způsobem zasahovat do soukromoprávních sporů, když orgánem kompetentním k řešení soukromoprávních sporů je podle ustanovení § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, soud. Další informace týkající se výkonu dohledu nad finančním trhem v České republice lze nalézt též na webových stránkách České národní banky na adrese: http://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/.“