Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

prosinec 2014

  • Česká národní banka poskytla dne 8. prosince 2014 na základě žádosti odpověď na dotaz, kde je možné nahlédnout do dokumentu, který žadatel ve své žádosti označil jako „mapa nemovitostí/lokalit, které jsou a které nejsou vhodné jako zástava pro hypotéku, a která má být vydána Českou národní bankou“ a v této souvislosti se dále dotázal „jaká jsou kritéria pro uznání/neuznání nemovitosti nebo lokality jako vhodné k zástavě“. K tomu ČNB poskytla informaci, že takovou mapu nemovitostí nevydala, nemá v působnosti vydávat a ani takovou mapou nedisponuje.
  • Česká národní banka poskytla dne 4. prosince 2014 odpověď na žádost o informace týkající se vystupování členů bankovní rady ČNB a jejích dalších vedoucích zaměstnanců na konferencích, seminářích, veřejných vystoupeních, přednáškách apod. V odpovědi ČNB uvedla, že výše uvedené vystupování je regulováno v rámci vnitřní předpisové základy ČNB, přičemž tato regulace odpovídá zákonem stanoveným pravidlům a rovněž etickému kodexu ČNB.
    Na webových stránkách ČNB jsou informace o veřejném vystupování členů bankovní rady ČNB a jejích dalších vedoucích zaměstnanců dostupné jak předběžně v rámci harmonogramu s možností vyhledávání v kalendáři událostí, tak i následně, kde u jednotlivých vystoupeníje uveřejněn rovněž jejich obsah, dostupný po kliknutí na název konkrétního vystoupení.
  • Česká národní banka poskytla dne 3. prosince 2014 na základě žádosti odpověď na dotaz žadatele, kolik ČNB přijala v roce 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 stížností na Českou kancelář pojistitelů ohledně postupu při vybírání příspěvku nepojištěných do Garančního fondu na základě zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Současně s uvedením počtů obdržených dotazů a podnětů, které samy o sobě nemají vypovídací schopnost o jejich oprávněnosti, ČNB též poukázala na skutečnost, že Česká kancelář pojistitelů při zasílání výzev k úhradě příspěvku nepojištěných nepracuje s vlastními daty, ale vychází z výsledku porovnání údajů od jiných subjektů, a to pojišťoven a Centrálního registru vozidel. Další příčina neaktuálnosti porovnávaných dat může též spočívat na straně samotných vlastníků vozidel, kteří dostatečně neplní své povinnosti vůči pojišťovnám a registrům silničních vozidel při oznamování změn v údajích.