Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

březen 2015

  • Česká národní banka poskytla dne 31. března 2015 na základě žádosti informaci, která se týkala způsobu vyřizování individuální stížnosti žadatele na dohlížený subjekt, a která výlučně souvisela s jeho soukromoprávním vztahem s tímto subjektem.
  • Česká národní banka poskytla dne 6. března 2015 informace na základě žádosti, týkající se ukládání pokut za porušení povinností v oblasti pojišťovacího zprostředkování. K této žádosti sdělila Česká národní banka následující:
    Česká národní banka nemá sazebník pokut za porušení povinností v oblasti pojišťovacího zprostředkování. Při rozhodování o výši pokuty postupuje Česká národní banka v souladu se zákonem stanovenými kritérii. V případě ukládání pokut za správní delikty podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (ZPZ), se podle § 26a odst. 2 ZPZ při určení výměry pokuty přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. K dotazům:
  1. jakých 20 nejčastějších porušení povinností bylo zjištěno v letech 2013 a 2014 a jaká průměrná pokuta se udělila a
  2. kolik bylo zjištěno porušení v roce 2014 a kolik v roce 2015 v sektoru pojišťovacích zprostředkovatelů a za kolik CZK kumulativně se udělilo pokut,

poskytla Česká národní banka informace odkazem na webové stránky ČNB, kde lze požadované informace při zadaném příslušném filtru vyhledat.