Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

duben 2015

  • Česká národní banka poskytla dne 30. dubna 2015 na základě žádosti následující informace, kdy k dotazům žadatele sdělila, že ČNB již více než 5 let nevede žádná řízení o udělení devizové licence. Jednotlivé druhy devizových licencí a podmínky jejich získání upravoval zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, v platném znění. Poslední druh devizové licence, a to devizová licence k provádění či zprostředkování bezhotovostních obchodů s cizí měnou, nebo k poskytování peněžních služeb, byly zrušeny zákonem č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, a to k 1. 11. 2009. K dotazu žadatele dále ČNB uvedla, že v ČNB působí jedna rozkladová komise. Bližší informace k působení rozkladové komise ČNB a její organizaci
  • Česká národní banka poskytla dne 30. dubna 2015 na základě žádosti následující informaci, týkající se ČNB jakožto zadavatele veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2012, 2013, 2014. K níže uvedeným údajům ČNB uvedla, že z technických důvodů (nastavení systému faktur) jsou částky uvedeny včetně DPH s hranicí od 200 tis. Kč bez DPH.

2012

42 096 826,19

2013

45 498 856,52

2014

49 400 935,99

  • Dále ČNB uvedla, že neprovádí nákupy prostřednictvím dynamického nákupního systému a v období let 2012 – 2014 využívala k nákupu elektronické tržiště veřejné správy, přičemž celkový objem nákupů činil 4 432 979 Kč bez DPH.
  • Česká národní banka poskytla dne 14. dubna 2015 na základě žádosti kopii částečně anonymizovaného rozhodnutí Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami č. j. 884/2003ze dne 26. 3. 2003 o jmenování likvidátora v Národní družstevní záložně „v likvidaci“.
  • Česká národní banka poskytla dne 8. dubna 2015 na základě žádosti informaci o rozhodnutí Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami č. j. 4365/2002/1 ze dne 14. 10. 2002 s tím, že se jedná o rozhodnutí týkající se Národní družstevní záložny „v likvidaci“, IČO 256 32 060, které je zveřejněno ve veřejném registru, a to ve sbírce listin obchodního rejstříku daného subjektu, na který žadatele odkázala.
  • Česká národní banka poskytla dne 2. dubna 2015 na základě žádosti anonymizované znění rozhodnutí ČNB o udělení bankovní licence subjektu Brusson a. s., které nabylo právní moci dne 31. 5. 2011 (subjekt byl následně přejmenován na Airbank a.s.).
  • Česká národní banka poskytla dne 1. dubna 2015 na základě žádosti informaci odkazem na seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu zveřejňované ČNB, umožňující laické i odborné veřejnosti ověřit si, zda jsou subjekty, se kterými se mají možnost setkat na českém finančním trhu, oprávněny k nabízení a poskytování finančních služeb. Aktualizace údajů v databázi je realizována průběžně, pokud se týká vzniku a zániku oprávnění k činnosti, změn z důvodů fúzí, názvů subjektu, rozsahu povolených činností apod. subjektu finančního trhu. V rámci jednotné prezentace regulovaných a registrovaných subjektůjsou integrovány i údaje o pojišťovacích zprostředkovatelích.