Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

září 2015

  • Česká národní banka poskytla dne 10. září 2015 na základě žádosti požadovanou kopii rozhodnutí Ministerstva financí č.j. 101/52 684/1997 ze dne 1. 7. 1997 v anonymizované podobě.
  • Česká národní banka poskytla dne 15. září 2015 na základě žádosti informaci o tom, že vůči dotazovaným subjektům ABS Leasing v.o.s., IČO 25901168, Ostrava – Moravská Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 70200 a SPEDICE HANÁ v.o.s. "v likvidaci", IČO 27830691, Ostrava – Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00, nevedla žádné sankční řízení a nevydala ani žádné pravomocné rozhodnutí.
  • Česká národní banka poskytla dne 29. září 2015 informaci k žádosti žadatele, která se týkala znaleckých posudků stanovujících přiměřené protiplnění pro účely vytěsnění. ČNB v odpovědi žadateli uvedla, že s ohledem na tehdy platnou právní úpravu obchodního zákoníku, konkrétně pak ustanovení § 183i odst. 2 věty druhé ObchZ, se o rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů pořizoval notářský zápis, jehož přílohou byl znalecký posudek o výši protiplnění v penězích nebo jiné zdůvodnění výše protiplnění. Ustanovení § 183l ObchZ dále upravovalo otázky zveřejňování tohoto usnesení valné hromady, s tím, že návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku podávalo představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho přijetí. Požadované znalecké posudky jsou tedy veřejně dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku a žadateli byl poskytnut příslušný odkaz.