Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

říjen 2015

 • Česká národní banka poskytla dne 5. října 2015 na základě žádosti informaci k otázkám vedení řízení o udělení předchozího souhlasu podle § 183i odst. 5 dřívějšího obchodního zákoníku. Právní úprava účinná v roce 2007 stanovila v § 183m odst. 1, že výši protiplnění určí hlavní akcionář, který přiměřenost protiplnění doloží znaleckým posudkem. Dále bylo v § 183i odst. 5 dřívějšího obchodního zákoníku stanoveno, že ČNB při posuzování přiměřenosti výše protiplnění přihlédne zejména ke skutečnosti, že vlastník účastnických cenných papírů je zbaven možnosti volby, zda a kdy účastnické cenné papíry převede na hlavního akcionáře. Právní úprava tzv. vytěsnění tudíž povinnost zohlednit při určení přiměřeného protiplnění cenu, za kterou byl získán majoritní podíl ve společnosti, výslovně nestanovila. Tím se lišila např. od právní úpravy určení ceny v povinné nabídce převzetí podle § 183c odst. 3 dřívějšího obchodního zákoníku, která povinnost zohlednit tzv. prémiovou cenu obsahovala.
 • Česká národní banka poskytla dne 29. října 2015  na základě žádosti dále uvedené informace k dotazům žadatele.
  Kolik bylo ze strany České národní banky (dále „ČNB“) za uvedené období zahájeno a ukončeno kontrol pojistitelů v souvislosti s pojištěním úpadku CK nebo na něj zaměřených? Prosím o poskytnutí informace za jednotlivá čtvrtletí s uvedením data zahájení a ukončení kontroly.
  Odpověď: Informace o počtu provedených kontrol na místě, jejich zaměření a stěžejních zjištěných nedostatcích ČNB uvádí  ve Zprávách o výkonu dohledu nad finančním trhem. Tyto zprávy naleznete na webových stránkách ČNB na adrese https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/souhrnne-informace-fin-trhy/zpravy-o-vykonu-dohledu-nad-financnim-trhem/
  2. Jakým způsobem je ze strany ČNB vykonáván dohled nad pojistiteli v souvislosti s pojištěním úpadku CK?
  Odpověď: ČNB vykonává dohled v pojišťovnictví zejména v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a v zájmu zachování finanční stability pojišťoven. Předmětem dohledu ČNB je dodržování zákona o pojišťovnictví a jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností s nimi souvisejících. Součástí výkonu dohledu je tak i vyhodnocování, zda pojišťovny neprovádí pojišťovací činnost, včetně pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře způsobem, který by ohrožoval jejich stabilitu, a zda  pojišťovny mají funkční a efektivní řídicí a kontrolní systém včetně systému řízení rizik, který musí obsahovat účinné postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření a sledování rizik a postupy pro přijímání opatření vedoucích k omezení případných rizik.
  3. Jaké ukazatele jsou z obezřetnostního hlediska sledovány u pojistitelů v souvislosti s poskytováním pojištění úpadku CK?
  Odpověď: Pro vyhodnocování finanční situace pojišťoven, včetně dodržování pravidel obezřetného podnikání jsou používány ekonomické a pojistně-technické ukazatele vycházející z pravidelně předkládaných výkazů. K indikaci změn finanční situace pojišťoven je využíván systém včasného varování, který na základě finančních ukazatelů vyhodnocuje čtvrtletně aktuální trend vývoje pojišťoven a umožnuje identifikovat potenciální slabiny jejich hospodaření. Zjištěné skutečnosti jsou dále detailněji analyzovány a v případě nalezení nedostatků jsou přijímána dohledová opatření. V pololetní frekvenci je pro interní potřeby dohledu prováděno hodnocení pojišťoven podle rizikovosti s ohledem na jejich finanční situaci, povahu, rozsah a komplexnost rizikových expozic a adekvátnost řídicích a kontrolních procesů. V případě potřeby jsou prováděny další analytické a dohledové aktivity.
  4. Prosím o poskytnutí statistických dat, která uvádějí četnost a druh správních deliktů pojistitelů v souvislosti s poskytováním pojištění úpadku CK.
  Odpověď: Informace o celkovém počtu správních řízení  je rovněž obsažena ve výše uvedených Zprávách o výkonu dohledu nad finančním trhem. Předmětem sankčního řízení nebyl žádný správní delikt pojistitele v souvislosti s poskytováním pojištění úpadku CK.
  5. Prosím o poskytnutí statistických dat, která uvádějí počet pojistných smluv vztahujících se  k pojištění úpadku CK, výši technických rezerv (zejm. na pojistná plnění a vyrovnávací) a hodnoty aktivního zajištění.
  Odpověď: Základní kvantitativní informace týkající se dohlížených subjektů naleznete na webových stránkách ČNB na adrese https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/souhrnne-informace-fin-trhy/zpravy-o-vykonu-dohledu-nad-financnim-trhem/. Konkrétní číselné údaje vztahující se pouze k pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nejsou České národní bance samostatně pravidelně reportovány, neboť  pojišťovny nepředkládají data specificky k jednotlivým pojistným produktům,  ale souhrnně za jednotlivá  odvětví životních a neživotních pojištění podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.