Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

listopad 2015

 • Česká národní banka poskytla dne 13. listopadu 2015 na základě žádosti rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/115/2005/2 a č.j. 45/N/185/2005/1, která KCP vydala v rámci své dohledové činnosti nad uplatňováním práva výkupu účastnických cenných papírů ve smyslu ust. § 183i a násl. dřívějšího zákona č. 513/1991 Sb.
 • Česká národní banka poskytla dne 13. listopadu 2015 na základě žádosti smlouvu o poskytování a využívání informací uzavřenou se společností NEWTON Media, a.s. (IČO: 281 68 356). K dalšímu dotazu ohledně případné spolupráce se společností Anopress IT, a.s. (IČO: 266 94 484), ČNB žadateli sdělila, že taková smlouva nebyla uzavřena.
 • Česká národní banka poskytla dne 19. listopadu 2015 na základě žádosti informaci k ustanovení § 16 písmeno e) vyhlášky č. 303/2010 Sb., o úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb. Uvedené ustanovení je transpozicí čl. 51 odst. 2 písm. c) směrnice Komise 2006/73/ES, kterou se provádí směrnice 2004/39/ES (MiFID), pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. Způsob, jakým je splněna povinnost zabezpečit nezměnitelnost záznamů komunikace na zařízení pro komunikaci, je ponechána na samotném obchodníkovi s cennými papíry. Legislativa další konkrétní požadavky nestanoví, tj. není požadována žádná konkrétní certifikace. Prakticky by nezměnitelnost záznamů komunikace měla být zajištěna přímo výrobcem či dodavatelem tohoto zařízení. Při výkonu kontroly na místě dochází obvykle ke kontrole dotčeného zařízení, zda splňuje tuto podmínku, tj. jestli není umožněna manuální změna data, času či jiného údaje v záznamu komunikace se zákazníkem.
 • Česká národní banka poskytla dne 19. listopadu 2015 na základě žádosti následující informace.
  (i) Počet zahájených řízení o správních deliktech podle § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, za období od 15. září 2014 do dne podání žádosti: Žádné takové řízení nebylo zahájeno.
  (ii) Počet řízení uvedených sub. (i), která dosud stále probíhají: Žádné řízení neprobíhá.
  (iii) Počet řízení uvedených sub. (ii), u kterých doposud probíhá řízení o rozkladu: Žádné řízení o rozkladu neprobíhá.
 • Česká národní banka poskytla dne 30. listopadu 2015 na základě žádosti následující informaci. Česká národní banka na základě ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“), předkládá roční zprávu o výsledku svého hospodaření k projednání Poslanecké sněmovně nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku. Součástí této zprávy je i informace o mzdách členů bankovní rady České národní banky. Na to navazuje povinnost České národní banky uveřejnit roční zprávu o výsledku svého hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace o mzdách členů bankovní rady ČNB je rovněž součástí výročních zpráv ČNB, které jsou též pravidelně zveřejňovány v souladu s ustanovením § 48 zákona o ČNB. 
  Na podkladě výše uvedené právní úpravy byly žadateli poskytnuty výňatky z výročních zpráv České národní banky za rok 2013 a 2014 s uvedením požadovaných informací ve formátu, v jakém jsou pravidelně zveřejňovány. Požadovaná informace týkající se roku 2015 bude zveřejněna v rámci roční zprávy o výsledku hospodaření ČNB za rok 2015, která bude dostupná až v příštím roce.
  Žadateli byly dále poskytnuty odkazy na webové stránky České národní banky (http://www.cnb.cz/cs/o-cnb/hospodareni/), kde ve zde uveřejněných dokumentech lze nalézt bližší informace o výdajích ČNB v uvedených letech na benefity zaměstnanců České národní banky, kterými jsou i členové bankovní rady ČNB. Například v roce 2014 ČNB vynaložila na zaměstnanecké benefity 56 mil. Kč, z toho největší část (19 mil. Kč) tvořily příspěvky poskytnuté zaměstnancům banky na jejich životní, kapitálově důchodové a penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Náklady na vzdělávání zaměstnanců ČNB na konci roku 2014 činily celkem 25,5 mil. Kč. V průběhu roku 2014 ČNB vynaložila na jednoho zaměstnance v průměru 19 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2 tis. Kč na jednoho zaměstnance.