Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

únor 2016

  • Česká národní banka poskytla dne 9. února 2016 na základě žádosti informace k dotazu, který se týkal vracení uhrazeného pojistného za období po vyřazení vozidla z evidence a dále povinnosti pojišťoven dát staré pojistné smlouvy do souladu s Novým občanským zákoníkem. V odpovědi ČNB uvedla, že v případě zjištění protiprávního jednání dohlíženého subjektu může Česká národní banka ukládat nápravná opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků nebo pokuty. Případné zahájení správního řízení pak představuje pouze jeden z možných postupů České národní banky v případě zjištění porušení právních předpisů některým z dohlížených subjektů. Další možnost, při níž je dohlížený subjekt seznámen se zjištěními České národní banky a vyzván k přijetí opatření k nápravě, pak vychází z jednoho z hlavních statutárních cílů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem, kterým je přispívat k ochraně účastníků finančního trhu a jeho rozvoji. Tyto cíle lze účinně naplňovat i usměrňováním dohlížených subjektů k dobrovolnému přijetí takových pravidel a postupů, které sníží pravděpodobnost výskytu obdobných pochybení v budoucnosti. Přitom je však nezbytné konstatovat, že ani v případě zjištění České národní banky ohledně porušení právních předpisů dohlíženými subjekty nemůže Česká národní banka zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi dohlíženými subjekty a jejich klienty a nemůže tak ani nařídit pojišťovně vyplacení určité finanční částky klientovi. Pokud se určitá osoba cítí být postupem pojišťovny zkrácena na svých právech, může se obrátit na příslušný soud, který je oprávněný rozhodovat o soukromoprávních nárocích. ČNB v odpovědi dále poukázala na ustanovení přechodná a závěrečná zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“), konkrétně na ustanovení § 3028 odst. 3, dle kterého není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy; to nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti. Občanský zákoník ani jiný právní předpis tedy nestanoví povinnost smluvních stran pojistných smluv uzavřených před nabytím účinnosti občanského zákoníku podle dosavadních právních předpisů, aby své smlouvy změnily, tj. převedly do režimu nového právního předpisu. K dotazu je možné uvést, že je v kompetenci smluvních stran pojistné smlouvy zvolit si v rámci zákonných možností, jakým právním předpisem se jejich smluvní vztah bude řídit. Česká národní banka v rámci svých dohledových kompetencí nad finančním trhem nemůže nařizovat stranám pojistné smlouvy (tedy včetně pojišťoven), jakou právní úpravou se tyto smlouvy mají řídit, pokud jimi zvolený postup není v rozporu s právními předpisy.
  • Česká národní banka poskytla dne 18. února 2016 na základě žádosti informace formou nahlížení. Předmětem žádosti bylo celkem osm rozhodnutí Komise pro cenné papíry a České národní banky v případech squeeze-out a nabídek převzetí a rovněž osm souvisejících znaleckých posudků zpracovaných a předložených pro uvedené účely.