Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

duben 2016

  • Česká národní banka poskytla dne 13. dubna 2016 na základě žádosti následující informaci. Otázka zveřejňování mezd je upravena zvláštním zákonem, konkrétně pak v ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“). Podle citovaného ustanovení zákona o ČNB předkládá Česká národní banka nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku roční zprávu o výsledku svého hospodaření k projednání Poslanecké sněmovně. Součástí této zprávy je i informace o mzdách členů bankovní rady České národní banky. Na to navazuje povinnost České národní banky uveřejnit roční zprávu o výsledku svého hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup. O příjmech svých zaměstnanců nad rámec těchto ze zákona zveřejňovaných informací informuje Česká národní banka strukturovaně a detailně v ročních zprávách o výsledku svého hospodaření a též ve výročních zprávách (http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/).
  • Česká národní banka poskytla dne 18. dubna 2016 na základě žádosti následující informaci k dotazu žadatele. ČNB využívá pro vedení spisové služby informační systém eSPIS od společnosti ICZ a.s.
  • Česká národní banka poskytla dne 27. dubna 2016 na základě žádosti informace formou odkazů na internetové stránky České národní banky, kde je veřejně dostupný seznam všech rozhodnutí ČNB (souhlasných či zamítavých) ve vztahu k emisím cenných papírů, a tedy i k prospektům akcií. 
    http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/susr-list.html?cnbyear=&cnbsegment=&cnbtype=300.330&cnbname=&cnbident=&cnbmark=&cnbzahf=&cnbzaht=&cnbmocf=&cnbmoct=&button_search=Hledat
    Seznam všech schválených prospektů je pak uveden i zde:
    http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_PROSPECTUS.START_INPUT_OAM?p_lang=cz
  • Česká národní banka poskytla dne 28. dubna 2016 na základě žádosti informace částečně formou naskenovaných kopií a částečně odkazem na sbírku listin obchodního rejstříku, když předmětem žádosti byla rozhodnutí Komise pro cenné papíry a České národní banky ve specifikovaných případech squeeze-out a nabídek převzetí z let 2005 – 2006. Dále poskytla příslušné znalecké posudky zpracované a předložené pro uvedené účely.