Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

květen 2016

  • Česká národní banka poskytla dne 13. května 2016 na základě žádosti informaci odkazem na internetové stránky České národní banky, kde jsou zveřejněny seznamy subjektů finančního trhu, a tedy i seznam požadovaných poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu. Předmětem zveřejněných informací jsou kromě údajů souvisejících s registrací, vznikem oprávnění k činnosti a kontaktních údajů, i aktuální údaje o povolených činnostech výše uvedených subjektů podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. V přiloženém vyhledávacím formuláři lze zadáním příslušných IČ nalézt široký okruh informací o požadovaných subjektech. 
    https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz
  • Česká národní banka poskytla dne 18. května 2016 na základě žádosti následující informaci k dotazu žadatele. Účty finančních úřadů jsou podle zákona o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb., účty podřízené souhrnnému účtu státní pokladny (dále jen „SÚSP“). Do vydání zákona č. 26/2008 Sb., kterým byl změněn zákon o rozpočtových pravidlech, tj. do 29. 2. 2008 byly tyto účty podřízené souhrnnému účtu běžného hospodaření státní pokladny. Jednotlivé účty finančních a celních úřadů, podobně jako ostatní účty podřízené státní pokladně, jsou vedeny podle § 3 písm. h) zákona o rozpočtových pravidlech a nejsou úročeny, protože je úročen zůstatek SÚSP. Konkrétní úrokové sazby jsou vyhlašovány úředním sdělením ve Věstníku ČNB, který je dostupný na webu ČNB. 
    http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2016/dow