Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

září 2016

  • Česká národní banka poskytla dne 1. září 2016 na základě žádosti odpověď na dotaz žadatele, že ČNB v období 2012-2016 nepodávala žádnou žalobu ke správním soudům.
  • Česká národní banka poskytla dne 1. září 2016 na základě žádosti následující informace shrnující regulaci v oblasti poskytování úvěrů. Obezřetnostní pravidla pro úvěrové instituce jsou stanovena především nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 575/2013 ve znění pozdějších změn (dále jen „nařízení CRR“) – konsolidovaná verze. Kromě kapitálových požadavků, které úvěrová instituce také musí vzít v úvahu při stanovení své strategie pro poskytování úvěrů, nařízení CRR obsahuje mj. pravidla pro velké expozice (čl. 387 až 403 nařízení CRR), která jsou doplněna nařízením Komise č. 1187/2014. Podle pravidel pro velké expozice v nařízení CRR úvěrová instituce má povinnost dodržovat limity vůči dlužníkovi a ekonomicky spjaté skupině dlužníků, přičemž jsou v pravidlech obsaženy určité výjimky z této povinnosti a možnosti, jak může úvěrová instituce zohlednit v expozici vůči dlužníkovi případné zajištění takovéto expozice. Určitá omezení jsou také úvěrové instituci, která je bankou, stanovena zákonem o bankáchve spojení s vyhláškou č. 163/2014 Sb. Konkrétně jde o pravidla pro financování aktiv (§ 14 odst. 2 zákona o bankách ve spojení s § 14 odst. 1 písm. c) zákona o bankách), která jsou podrobněji upravena v § 77 výše uvedené vyhlášky.