Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

říjen 2016

 • Česká národní banka poskytla dne 31. října 2016 na základě žádosti následující informaci. ČNB nevykonává dohled nad obchodováním s virtuálními měnami a ve vztahu k takovému obchodování ani nevede žádná povolovací řízení. ČNB dále poskytla odkazy, kde lze dohledat bližší informace, které s předmětem žádosti souvisejí.
  http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/obchodovani_s_bitcoiny.pdf
  http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_20150421_zlata_koruna.pdf
  http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/novinky/download/EBA_2013_varovani_bitcoin.pdf
  Dále ČNB poskytla odkaz, na kterém lze nalézt vyjádření všech připomínkových míst k návrhu připravované novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to včetně připomínek České národní banky.
 • Česká národní banka poskytla dne 14. října 2016 na základě žádosti základní informace o zprostředkovatelské činnosti z výkazu DOPOS36 za roky 2009 – 2015 v agregované podobě (xls, 33 kB). Pro výběr časové báze pojišťoven byly pro roky 2009 – 2014 použity časové báze příslušného konce roku nebo nejbližší následující časová báze. Pokud časová báze neodpovídá poslednímu dni roku, byla zároveň provedena kontrola na předcházející časovou bázi, aby bylo zaručeno, že tímto přístupem nedojde ke zkreslení poskytnuté informace vynecháním některého subjektu. Pro rok 2015 byla použita časová báze k 30. září 2015, neboť díky změnám na tuzemském trhu by při použití následující časové báze k 30. červnu 2016 došlo k významnému zkreslení dat. Detailní informace týkající se definic a formátů jednotlivých datových položek.
   
 • Česká národní banka poskytla dne 12. října 2016 na základě žádosti informaci, že podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se rozhodnutí o odložení věci nevydává.