Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

leden 2017

  • Česká národní banka poskytla dne 4. ledna 2017 na základě žádosti informaci, že zaměstnanci ČNB jsou povinni chránit její dobrou pověst a zdržet se veškerého jednání, jímž by mohli dobrou pověst ČNB poškodit. Zaměstnancům ČNB je uloženo dodržovat pravidla profesionální etiky stanovená na základě § 50 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, Etickým kodexem České národní banky, který je uveřejněn na webové stránce ČNB pod odkazem
    /cs/o-cnb/-eticky-kodex-ceske-narodni-banky/
  • Česká národní banka poskytla dne 23. ledna 2017 na základě žádosti informaci, týkající se uveřejňování pravomocných rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu. Česká národní banka povinně na základě ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, uveřejňuje na svých internetových stránkách pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí, která vydala podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu, a to vždy s anonymizovanými údaji třetích osob a tak, aby nebyly zpřístupněny informace, na které se vztahuje zákon upravující ochranu utajovaných informací.