Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červenec 2017

 • Česká národní banka poskytla dne 7. července 2017 na základě žádosti následující informace k dotazům týkajícím se vyřizování žádostí podle zákona o spotřebitelském úvěru.
  1. O kolika živnostenských oprávněních k vázané živnosti s předmětem činnosti: poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů dosud celkem učinila ČNB oznámení adresované živnostenským úřadům? 
  ČNB bohužel nemá k dispozici požadovaná data. Informace dle § 174 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, předala živnostenskému úřadu na základě dohody mezi ČNB a Ministerstvem průmyslu a obchodu prostřednictvím informačního systému zcela automatizovaně a průběžně. ČNB současně rozlišovala osoby v přechodném období, které poskytovaly spotřebitelský úvěr na základě vázané živnosti „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ (tj. činnost odpovídají zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) a na základě volné živnosti (tj. činnost, která nespadala do působnosti zákona č. 145/2010 Sb.), přičemž živnostenskému úřadu byly na základě § 174 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb. sděleny pouze ti žadatelé v přechodném období, kteří měli vázanou živnost. Kromě toho v řadě případů ČNB obdržela ve vztahu k jedné osobě více žádostí (např. žádost o oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a samostatného zprostředkovatele), v případě zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru mohla být jedna osoba oznámena pro různé zastoupené. Informace sdělené živnostenskému úřadu byly promítnuty do živnostenského rejstříku, a osobám, které měly vázanou živnost „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ a které nepodaly žádost v přechodném období, byla vázaná živnost zrušena (buď zcela, nebo částečně). Vzhledem k tomu, že rozhodování o žádostech podaných v přechodném období ještě nebylo ukončeno, ČNB i nadále poskytuje živnostenskému úřadu údaje podle § 174 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb. o tom, jak o žádosti v přechodném období rozhodla.
  2. Jak o přijatých žádostech poskytovatelů v celkových počtech (kladně a záporně) rozhodla podle § 174/3 ZSpotřÚ ? 
  ČNB v přechodném období obdržela celkem 109 žádostí o oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. ČNB prozatím žádné žádosti nevyhověla ani žádnou žádost nezamítla. Správní řízení bylo ve 2 případech zastaveno, a to v jednom případě pro nezaplacení správního poplatku, v jednom případě pro zpětvzetí žádosti.
  3. Jak o přijatých žádostech samostatných zprostředkovatelů v celkových počtech (kladně a záporně) rozhodla § 174/3 ZSpotřÚ?
  ČNB v přechodném období obdržela celkem 343 žádostí o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele. ČNB k 29. 6. 2017 udělila oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele 153 žadatelům. V 6 případech bylo správní řízení zastaveno, a to ve 2 případech pro zpětvzetí žádosti, ve 3 případech pro nezaplacení správního poplatku a v 1 případě pro neodstranění podstatných vad žádosti, které bránily pokračování v řízení. Ve 2 případech byla žádost zamítnuta.
  4. Kolik vázaných zástupců zapsala dle oznámení zastoupeného podle § 174/3 ZSpotřÚ? 
  Tuto informaci nemá ČNB k dispozici (viz odpověď na otázku č. 1). Lze však uvést, že na základě oznámení v přechodném období bylo do registru zapsáno 18 772 vázaných zástupců.
  5. Kolik vázaných zástupců nezapsala dle oznámení zastoupeného podle § 174/3 ZSpotřÚ? 
  K neprovedení zápisu nedošlo ani v jednom případě. Ve všech případech byly odstraněny nedostatky podání a proveden zápis do registru.
  6. Kolik zprostředkovatelů vázaných spotřebitelských úvěrů zapsala dle oznámení zastoupeného podle § 174/3 ZSpotřÚ?
  Tuto informaci nemá ČNB k dispozici (viz odpověď na otázku č. 1). Lze však uvést, že na základě oznámení v přechodném období bylo do registru zapsáno 1 543 zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru.
  7. Kolik zprostředkovatelů vázaných spotřebitelských úvěrů nezapsala dle oznámení zastoupeného podle § 174/3 ZSpotřÚ? 
  K neprovedení zápisu nedošlo ani v jednom případě. Ve všech případech byly odstraněny nedostatky podání a proveden zápis do registru.
 • Česká národní banka poskytla dne 19. července 2017 na základě žádosti přehled subjektů poskytujících České národní bance poradenskou činnost na základě smluv s těmito subjekty uzavřených v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 včetně údajů o datu jejich uzavření, označení předmětu plnění a objemu vyplacených prostředků. Dále ČNB žadateli poskytla přehled advokátních kanceláří poskytujících ČNB právní služby ve stejném období.