Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

listopad 2017

  • Česká národní banka poskytla dne 6. listopadu 2017 na základě žádosti informace k organizační struktuře ČNB odkazem na web
    http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/
  • Česká národní banka poskytla dne 7. listopadu 2017 na základě žádosti informaci o povinnosti bank a poboček bank zabezpečit identifikaci vkladatele při vedení jeho účtu nebo jiné formě přijetí jeho vkladu a identifikační údaje o vkladateli a údaje o výši a důvodu pojištěné pohledávky z vkladu vést ve své evidenci a o povinnosti k ochraně bankovního tajemství.
  • Česká národní banka poskytla dne 24. listopadu 2017 na základě žádosti informace k dotazu týkajícímu se společnosti BEZ BANKY s.r.o. Žadateli byla poskytnuta informace odkazem na web ČNB, kde lze vyhledávat v seznamech všech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.
    https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz