Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

leden 2018

  • Česká národní banka poskytla dne 19. ledna 2018 na základě dotazů žadatele informaci o tom, že ČNB nevydávala a nevyhodnocovala v souvislosti se zákonem o směnárenské činnosti žádné dotazníky a neprováděla žádné formální analýzy. Poskytla též věcný popis návrhů uplatňovaných Českou národní bankou v dosud trvající diskusi s Ministerstvem financí, s tím, že veřejnou konzultaci k možným změnám tohoto zákona připravilo a uveřejnilo Ministerstvo financí, a že podrobné informace o této konzultaci jsou na stránkách Ministerstva financí dostupné, stejně jako vyhodnocení této konzultace ze strany ministerstva.
  • Česká národní banka poskytla dne 23. ledna 2018 na základě žádosti v listinné podobě informace týkající se činnosti České národní banky (informace k organizačnímu uspořádání, náplň činnosti jednotlivých sekcí, poslání ČNB při dohledu nad finančním trhem ČR apod.), které jsou běžně dostupné na webu ČNB.