Informace poskytnutá dne 23.3.2012

Na základě Vaší žádosti, podané v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č. 106“), požadujete následující informace:

  1. Jaké subjekty poskytovaly/poskytují ČNB a jejím organizačním složkám poradenskou činnost (bez ohledu na charakter činnosti) na základě smluv s těmito subjekty, uzavřenými v období od 1. 1. 2005 do současnosti s uvedením údajů o datu jejich uzavření, označení (číslo), sjednaných jednotkových cenách a celkových (předpokládaných) cenách, stručném označení předmětů plnění a celkovém objemu prostředků vyplacených každému z výše uvedených subjektů na základě těchto smluv (nejpozději do 31. 12. 2011). Údaje měly být zadány ve formátu dle tabulky uvedené v příloze k Vaší žádosti.
  2. Jaké advokátní kanceláře (název/obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ) v současnosti poskytují právní služby ČNB a jejím organizačním složkám.

ČNB se Vaší žádostí podrobně a velmi pečlivě zabývala. Zprvu se ČNB pokusila požadované informace shromáždit ze smluvních podkladů. Bylo zjištěno, že se většinou jedná o písemné dokumenty, které jsou již archivovány. Na základě tohoto zjištění se ukázalo, že vyhledání a prověření archivovaných dokumentů by nebylo fyzicky možné, a to ani v prodloužené lhůtě na zodpovězení Vaší žádosti. Z tohoto důvodu ČNB přistoupila k využití informací z účetní databáze, kde jsou elektronicky zaznamenávány všechny jednotlivě fakturované částky se stručným popisem předmětu fakturace a odvolávkou na číslo kontraktu. Jak je patrno z tabulky v Příloze č. 1, bylo zjištěno několik případů, u nichž není uvedeno číslo kontraktu nebo datum jeho uzavření, protože tyto údaje nebyly při likvidaci faktury do účetní databáze vloženy. Předpokládáme ale, že vypovídací hodnota informací tím není ohrožena. Stejně tak jsme přesvědčeni, že vypovídací hodnotu informací nesnižuje skutečnost, že údaje nejsou zadány ve formátu dle tabulky uvedené v příloze k Vaší žádosti a že poskytované informace jsou Vám prezentovány v Příloze č. 1 v tabulce zpracované z výstupu z účetní databáze ČNB.

Ve Vaší žádosti bylo požadováno i sdělení předpokládaných cen při uzavření kontraktu a jednotkové ceny. Pokud jde o předpokládané hodnoty kontraktu, není ČNB schopna tato data zpětně v účetní databázi dohledat, neboť uhrazením faktury se předpokládaná hodnota kontraktu snižuje a v účetní databázi jsou tedy uvedeny údaje poplatné pouze stavu v okamžiku uhrazení faktury. Rovněž Vámi požadované jednotkové ceny nejsou v účetní databázi ČNB k dispozici. Pokud jde o právní služby, lze sdělit, že hodinové sazby se pohybují v závislosti na erudovanosti právníka, právní kanceláři a předmětu právních služeb v rozmezí od 1 000 Kč až po necelých 16 000 Kč. Ceny ostatních poradenských služeb jsou v převážné většině případů sjednávány jako celkové ceny za plnění, bez hodinových sazeb.

Naprostá většina výdajů na právní služby uvedených v přiložené tabulce byla čerpána na právní ochranu ČNB. V souvislosti s transakcemi, které ČNB prováděla v minulosti při výkonu své úlohy podporovat a udržovat stabilitu bankovního sektoru, bylo v inkriminovaném období proti centrální bance vedeno několik soudních a rozhodčích řízení. Těmto sporům ČNB čelila nejenom na základě vlastního posouzení těchto sporů, ale s ohledem na jejich složitost a výši rovněž na základě spolupráce s externími právními kancelářemi, která je z povahy věci v některých případech dlouhodobého charakteru. Nároky uplatňované v těchto sporech byly či jsou nemalé, a ČNB proto věnuje maximální úsilí tomu, aby se efektivně hájila a minimalizovala jejich případný dopad na svou finanční pozici.

V příloze tohoto dopisu Vám s odvoláním na výše uvedené komentáře k jednotlivým požadovaným údajům přikládáme jako Přílohu č. 1 (pdf, 179 kB)Přílohu č. 2 (pdf, 60 kB) tabulky, jež obsahují Vámi požadované informace zpracované z dostupných zdrojů účetní databáze ČNB.