Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 3. 6. 2019 na základě žádosti informaci, že Česká národní banka průběžně sleduje vývoj v oblasti CBDC, nicméně žádná zvláštní analýza věnovaná přímo tomuto tématu Českou národní bankou vypracována nebyla.
Některým aspektům CBDC se nicméně věnují článek bývalého viceguvernéra M. Hampla a jeho poradce T. Havránka (https://www.econstor.eu/bitstream/10419/176828/1/Capital_MP_instrument.pdf) a závěr prezentace vrchního ředitele ČNB O. Dědka (https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/verejnost/.galleries/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/dedek_20180614_mfcr.pdf), obojí z minulého roku. 

ČNB poskytla dne 5. 6. 2019 na základě žádosti kopie rozhodnutí ve věci udělení licence InterBank, akciová společnost (nyní Expobank CZ a.s.). 

ČNB poskytla dne 6. 6. 2019 na základě žádosti informaci, že spisová značka rozhodnutí Městského soudu v Praze (dříve Krajský obchodní soud), kterým bylo nařízeno předběžné opatření zmíněné v rozhodnutí Komise pro cenné papíry sp.zn. KCP/44/2001 ze dne 26.12.2001 je Nc 1104/2000-95. 

ČNB poskytla dne 11. 6. 2019 na základě žádosti informaci, že popisu v žádosti uvedené smlouvy nejblíže odpovídá smlouva uveřejněná na profilu zadavatele České národní banky pod odkazem https://ezak.cnb.cz/contract_display_570.html.

ČNB poskytla dne 14. 6. 2019 na základě žádosti informaci, že v případě kladného posouzení žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru Česká národní banka nevydává žádné rozhodnutí. Žadateli se oprávnění k této činnosti oznamuje elektronicky a následně je žadatel zapsán do seznamu osob nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů vedeného Českou národní bankou. Tento seznam je veřejnosti dostupný na webových stránkách České národní banky – viz odkaz: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz.

Dále byly poskytnuty kopie následujících dokumentů, které byly anonymizovány:

  • rozhodnutí České národní banky č.j.: 2018/064547/CNB/570, Sp. zn.: S-Sp-2017/00368/CNB/571 ze dne 23.5.2018 o zamítnutí žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
  • usnesení České národní banky č.j.: 2018/073901/CNB/570, sp. zn.: S-Sp-2017/00458/CNB/571 ze dne 13.6.2018 o zastavení řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
  • usnesení České národní banky č.j.: 2018/073480/CNB/570, sp. zn.: S-Sp-2017/00449/CNB/571 ze dne 13.6.2018 o zastavení řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
  • rozhodnutí České národní banky č.j.: 2018/051212/CNB/570, sp. zn.: S-Sp-2017/00354/CNB/571 ze dne 11.4.2018 o zamítnutí žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
  • rozhodnutí bankovní rady České národní banky č.j.: 2018/078688/CNB/110 ze dne 21.6.2018 o zamítnutí rozkladu a potvrzení rozhodnutí České národní banky.

ČNB poskytla dne 17. 6. 2019 na základě žádosti první verzi metodiky „Znalecké posudky pro účely povinných nabídek převzetí a veřejných návrhů smluv o koupi účastnických cenných papírů“. Tato metodika byla Komisí pro cenné papíry po jejím schválení Prezidiem Komise pro cenné papíry zveřejněna v srpnu 2003.

ČNB poskytla dne 27. 6. 2019 na základě žádosti informaci, že dotazovaná osoba není a ani v minulosti nebyla v pracovněprávním vztahu s Českou národní bankou. Co se týká Komise pro cenné papíry (dále také jen „KCP“), její zaměstnanci se k 1. dubnu 2006 stali zaměstnanci ČNB. To se nicméně nijak netýkalo těch zaměstnanců, jejichž pracovní poměr ke KCP skončil před uvedeným datem. Vypořádáním práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů takových bývalých zaměstnanců bylo podle čl. III odst. 5 zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, pověřeno Ministerstvo financí. ČNB tedy nezná podrobnosti týkající se těch bývalých zaměstnanců KCP, kteří se nestali zaměstnanci ČNB, a nemá k dispozici ani informace o případném pracovním poměru dotazované osoby v období před 1. dubnem 2006.

Dle rozhodnutí č.j. 45/N/1084/2004/1, které je uveřejněno na internetových stránkách ČNB, je zřejmé, že o předmětné žádosti rozhodovalo oddělení nabídek převzetí a odbor emisí cenných papírů Komise pro cenné papíry. Dle rozhodnutí se na předmětném řízení podíleli vedoucí oddělení Mgr. Klára Cetlová a ředitel odboru Mgr. Marek Spurný. Vzhledem k tomu, že ČNB není známo, v jakém období dotazovaná osoba pracovala na Komisi pro cenné papíry, není možné skutečnost, zda se podílela na předmětném rozhodnutí, ověřit.