Vyhodnocení přesnosti výhledů efektivního HDP a CPI eurozóny – porovnání prognóz

Pro tvorbu výhledů efektivního1 HDP a spotřebitelských cen (CPI) eurozóny, které tvoří důležitý předpoklad makroekonomické prognózy ČNB, jsou využívány predikce analytiků shromážděné v publikaci Consensus Forecasts (CF). CF je měsíční publikace londýnské společnosti Consensus Economics, která se pravidelně dotazuje více než 700 ekonomů a analytiků na jejich prognózy. Výsledná prognóza CF pro danou zemi a konkrétní ukazatel je pak aritmetickým průměrem jednotlivých prognóz analytiků dotazovaných institucí.

Protože kvalita prognóz CF je jedním z důležitých faktorů naplňování vlastních prognóz ČNB, zaměřili jsme se na vyhodnocení predikčních schopností CF v porovnání s předpověďmi mezinárodních institucí. Přesnost prognóz CF byla konkrétně porovnána s prognózami Evropské komise (EK), Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

S ohledem na mimořádnost roku 2009, danou zcela neočekávanými faktory stojícími za finanční a následně hospodářskou krizí, je v grafech 1 a 2 ukázán postupný vývoj prognóz CF a mezinárodních institucí společně s následně realizovanou skutečností pro rok 2009. Bod 24 na ose x znázorňuje měsíc, ve kterém byla poprvé publikována prognóza na rok 2009 (tedy leden 2008). Postupujeme-li na ose x dále, dochází postupně ke zkracování predikčního horizontu až do prosince 2009 (bod 1 na ose x). Na ose y je pak prognózovaná a následná skutečná hodnota daného ukazatele.

Prognózy na rok 2009 zaznamenaly na predikčním horizontu vůbec největší přehodnocení směrem dolů ve srovnání s prognózami na předchozí roky 1994 až 2008. V případě prognózy meziročního růstu HDP (Graf 1) dosáhl rozdíl mezi první uveřejněnou prognózou (1,9 %) a poslední uveřejněnou prognózou CF (-4,3 %) na daný rok 6,2 procentního bodu. Mezinárodní instituce byly v odhadech růstu mírně pesimističtější než CF. V případě CPI (Graf 2) nebylo přehodnocení tak výrazné (o 1,4 procentního bodu), a také přišlo později než u HDP. Prognóza CPI na rok 2009 byla totiž až do července 2008 nejprve přehodnocována směrem nahoru, což souviselo s rostoucí cenou ropy v daném období, a až poté byly prognózy CPI na rok 2009 prudce přehodnoceny směrem dolů.

Statistická přesnost prognóz byla hodnocena porovnáním jednotlivých prognóz s následně realizovanou skutečností, a to pro období od roku 1994 do roku 2009. Použitým ukazatelem byl mean squared error (MSE), který měří průměr čtverců chyb předpovědi, čímž více „postihuje“ větší odchylky od skutečnosti. Statistická významnost rozdílů v přesnosti jednotlivých prognóz byla hodnocena pomocí Diebold-Mariano testu (Tab. 1).2

Tab. 1 (Box) Diebold - Mariano test
(test statistické významnosti rozdílů ukazatele MSE)

CF vs.

1994-2009

Efektivní CPI

Efektivní HDP

t

t+1

t

t+1

EK

-0,01

-0,01

0,00

-0,22***

MMF

-0,01

0,02

-0,01

0,02

OECD

-0,03

-0,07

0,03

0,31

Poznámky: Hodnoty v tabulce představují rozdíly  ukazatele MSE mezi CF a uvedenými alternativními prognózami. Záporná (kladná) hodnota rozdílu tedy znamená, že jsou (nejsou) předpovědi CF přesnější. Hvězdičky navíc ukazují, zda můžeme zamítnout nulovou hypotézu, že porovnávané prognózy jsou v průměru stejně přesné na uvedených hladinách významnosti: ***1%, **5%, *10%.; EK a CPI OECD od roku 2002.
MMF je porovnán s CF (duben, říjen). Všechny ostatní prognózy (EK, OECD) s CF (květen, listopad).
t prognóza na současný rok, t+1 prognóza na následující rok.

Provedená analýza ukázala, že za celé období let 1994–2009 nebyla ani jedna z prognóz mezinárodních institucí statisticky významně lepší než CF. Z tohoto pohledu je CF – i přes občasné výrazné chyby –srovnatelným zdrojem předpovědí. Základní rozdíl a praktická výhoda CF navíc spočívá v měsíční periodicitě publikovaných prognóz, zatímco EK, MMF a OECD uveřejňují své prognózy standardně jen dvakrát za rok. ČNB tedy bude CF nadále používat jako zdroj pro tvorbu výhledů efektivního HDP a CPI eurozóny.


1 Efektivní ukazatel eurozóny je ukazatel 14 zemí eurozóny vážený podle exportů ČR do těchto zemí.
2 DIEBOLD, F. X., MARIANO, R. S. (1995) Comparing Predictive Accuracy. Journal of Business & Economic Statistics. Vol. 13, No. 3, s. 253–263.