Vliv světových cen energií na spotřebitelské ceny

Přistoupení České republiky k Evropské unii v květnu 2004 mělo výrazný vliv na objem a především na strukturu převodů vůči institucím Evropské unie. V období před rokem 2004 byly čerpané  prostředky předvstupní pomoci zahrnovány do položky běžných vládních převodů  a dosahovaly částky 1 až 3 mld. Kč ročně. Jedinou výjimkou byl rok 2003, kdy celková částka pomoci z EU dosáhla 10,5 mld. Kč, z toho 4 mld. Kč obdržela Česká republika z Fondu solidarity na odstraňování následků povodní.

Tab. 1
Vstup ČR do EU významně změnil objem a strukturu finančních transakcí s EU
(v mil. Kč)

 

2004

1 - 6/2005

Předvstupní pomoc

4 877,9

415,2

   PHARE

2 576,7

135,5

   ISPA

1 086,8

0,0

   SAPARD

1 214,4

279,7

Zemědělství

2 813,7

8 603,8

   tržní opatření

147,3

630,7

   přímé platby

0,0

6 254,7

   rozvoj venkova

2 666,4

1 718,3

Strukturální operace

6 082,9

3 576,6

    Strukturální fondy

5 118,5

3 222,9

     Fond soudržnosti

964,3

353,7

Vnitřní politiky

387,4

39,5

   přechodná opatření

0,0

0,0

   komunitární programy

387,4

39,5

Kompenzace

10 466,5

4 494,2

Celkové příjmy z rozpočtu EU

24 628,4

17 129,4

Celkové odvody do rozpočtu EU

17 963,2

15 189,6

Čistá pozice vůči rozpočtu EU

6 665,2

1 939,8

Odvody vůči institucím EU

19 027,9

15 189,6

   platby Evropské investiční bance

879,8

0,0

   platba Evropské centrální bance

184,9

0,0

Čistá pozice vůči institucím EU

5 600,5

1 939,8

Zdroj:  MF, propočet ČNB

 

 

 

Po vstupu do EU jsou jednotlivé transakce zahrnovány buď do běžných převodů na běžném účtu nebo do kapitálových převodů na kapitálovém účtu. V rámci běžných vládních převodů v roce 2004 skončily převody s Evropskou unií aktivním saldem ve výši 1,5 mld. Kč. Transakce v rámci kapitálových převodů vlády (Fond soudržnosti Evropské unie a převody části zálohových plateb v rámci strukturálních operací) skončily aktivním saldem na kapitálovém účtu v rozsahu 5,2 mld. Kč. Celkové saldo vůči rozpočtu EU v roce 2004 dosáhlo +6,7 mld. Kč, v prvním pololetí letošního roku pak +1,9 mld. Kč.

Nejvyšší příjmy z předvstupní pomoci byly získány prostřednictvím programu PHARE, jehož hlavní prioritou je budování institucí a financování investic. Po vstupu ČR do EU se významnou položkou převodů stala zemědělská politika, a to zejména v podobě přímých plateb zemědělcům a programu Horizontální plán rozvoje venkov. Dalším významným zdrojem financování z EU se staly platby ze strukturálních fondů realizované především na základě Národního rozvojového plánu na léta 2004-2006. Příjmová položka Kompenzace je výsledkem jednání kodaňského summitu a jejím smyslem je nezhoršení čisté pozice ČR po vstupu do Evropské unie. Kompenzace jsou přímým zdrojem státního rozpočtu a nejsou vázány na realizaci konkrétních projektů. V Tab. 1 (Box 3) jsou zachyceny obraty podle jednotlivých druhů transakcí realizovaných v roce 2004 a v prvním pololetí roku 2005.

Po vstupu do EU bylo nezbytné realizovat i další transakce vlády a ČNB. Vládní splátka kapitálu a rezerv EIB a splátka ČNB na základním kapitálu ECB v roce 2004 snížily přebytek na finančním účtu platební bilance o 1,1 mld. Kč.