Vliv oslabeného měnového kurzu na spotřebitelské ceny (input-output analýza)

Tento box kvantifikuje nákladové dopady oslabeného kurzu koruny do cen v návaznosti na rozhodnutí ČNB používat kurz jako nástroj měnové politiky. K tomuto účely byly využity symetrické input-output tabulky ČSÚ umožňující analyzovat nominální toky mezi jednotlivými sektory ekonomiky, strukturu přidané hodnoty a složek finálního užití během jednoho roku.1 Mimo jiné lze pomocí těchto tabulek kvantifikovat dovozní náročnosti jednotlivých výdajových složek HDP, ale i každého z uvažovaných odvětví či produktů ve členění CZ-CPA2.

Např. potraviny (Tab. 1) jsou dle těchto údajů z jedné čtvrtiny přímo dovážené, při domácí produkci potravin jsou ovšem dále využity dovážené vstupy. Celková dovozní náročnost potravin je tak více než třetinová (35 %). Nejvíce dovozně náročné jsou počítače, kovy, stroje a zařízení a léky, jejich celková váha ve spotřebním koši je však v souhrnu malá. Naproti tomu služby jsou velmi málo dovozně náročné a přitom mají ve spotřebním koši největší váhu. V souhrnu je tak přímá dovozní náročnost spotřeby domácností zhruba čtvrtinová a její celková dovozní náročnost přibližně třetinová.

Tab. 1 (BOX) Dovozní náročnosti skupin produktů a spotřeby domácností
Nejvíce dovozně náročné jsou počítače a základní kovy, jejich váha ve spotřebním koši je však zanedbatelná; naopak je tomu u služeb
(v %)

Produktová třída

Váha ve spotř. koši

Dovozní náročnost

Celková

Přímá

Potraviny

24,6

35

25

Energie

11,8

48

37

Suroviny bez ropy

1,6

43

36

Léky a zdravotní péče

2,3

50

44

Základní kovy

0,0

66

58

Motorová vozidla

3,5

41

30

Počítače

0,7

81

78

Stroje a zařízení

0,3

58

50

Ostatní zboží a polotovary

16,5

56

47

Služby

38,8

14

6

Spotřeba celkem

100,0

33

24

Na základě odhadovaných dovozních náročností lze posoudit nákladový vliv oslabeného kurzu na ceny jednotlivých skupin produktů. Kvantifikace dopadu trvalého 5% oslabení koruny při předpokladu 100% promítnutí do cen produktů je uvedena v Tab. 2. Například ceny potravin by měly přímo vzrůst následkem takto oslabeného kurzu o 1,2 %, v delším horizontu o 1,8 %. U služeb přímé i dlouhodobé efekty nedosahují ani 1 %. Celkový dlouhodobý efekt oslabeného kurzu do indexu spotřebitelských cen je odhadován na 1,6 %.3 

Tab. 2 (BOX) Vliv trvalého oslabení měnového kurzu o 5 % na ceny produktů a CPI
Slabší kurz má větší efekt na produkty s malou váhou ve spotřebitelském koši
(v %)

Produktová třída

Váha ve spotř. koši

Dlouhodobý efekt

Přímý efekt

Potraviny

24,6

1,8

1,2

Energie

11,8

2,4

1,9

Suroviny bez ropy

1,6

2,1

1,8

Léky a zdravotní péče

2,3

2,5

2,2

Základní kovy

0,0

3,3

2,9

Motorová vozidla

3,5

2,1

1,5

Počítače

0,7

4,1

3,9

Stroje a zařízení

0,3

2,9

2,5

Ostatní zboží a polotovary

16,5

2,8

2,3

Služby

38,8

0,7

0,3

Index spotřebitelských cen

100,0

1,6

1,2

Uvedené výsledky jsou přitom jen dílčím odhadem průsaku měnového kurzu do cen. Na jednu stranu v praxi obchodníci mohou v horizontu jednoho roku růst cen brzdit prostřednictvím stlačení svých marží a průsak vyšších dovozních cen do spotřebitelských cen tak nemusí být úplný. Na druhou stranu uvedený odhad nebere v úvahu dopady oslabeného kurzu do vývoje ekonomické aktivity, mezd apod., které se v delším horizontu rovněž projeví v cenovém vývoji. Tyto dopady na marže a makroekonomický vývoj jsou komplexně zachyceny v prognózách ČNB. Data o inflaci za listopad a prosinec 2013 přitom naznačují, že dosavadní vliv oslabeného kurzu do většiny cenových okruhů probíhá zhruba v souladu s předpoklady.


1ČSÚ obvykle publikuje symetrické input-output tabulky s frekvencí 5 let, v současnosti jsou k dispozici data za rok 2010.

2Statistická klasifikace produkce podle činností.

3Pro kalkulace dovozní náročnosti spotřeby domácností (Tab. 1) a průsaku do indexu spotřebitelských cen (Tab. 2) jsou použity přepočtené váhy CPI odpovídající produktovému členění CZ-CPA. Z tohoto důvodu se uvažované váhy odlišují od oficiálních vah spotřebního koše.