Údaje o veřejných zakázkách jako předstihový indikátor vládních investic

Tento box se zabývá využitím údajů o veřejných zakázkách1 pro analytické i prognostické účely v oblasti fixních investic. Prognóza vládních investic v období dočerpávání fondů EU z minulého programového období a přechodu na nové období je zatížena značnou nejistotou, což zvyšuje význam předstihových indikátorů pro tuto oblast. Vývoj věcné i sektorové struktury fixních investic naznačuje, že během roku 2015 byly zvýšené investice směrovány do budov a staveb, a to především ve vládním sektoru. To bylo odrazem pokračujícího úsilí o dočerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, které byly k dispozici v rámci minulého programového období, a to převážně na realizaci infrastrukturních projektů.

Mezi veřejné zakázky investičního charakteru2 patří v převážné míře zakázky na stavební práce a dodávky (Graf 1). Naproti tomu zakázky na služby jsou v metodice národních účtů vykázány převážně jako spotřeba. Sezonně očištěné veřejné zakázky investičního charakteru předstihují přibližně o tři čtvrtletí vládní investice dle sektorových účtů3 (Graf 2). Mohou tak sloužit jako předstihový ukazatel vládních investic. Zvýšené úsilí o dočerpání prostředků fondů EU ve druhé polovině roku 2015 přitom zřejmě zkrátilo horizont předstihu na dvě čtvrtletí. Aktuálně pozorovaná data o veřejných zakázkách zároveň naznačují propad vládních investic v letošním roce, což je v souladu s očekávaným jen pozvolným náběhem čerpání prostředků z fondů EU z nového programového období.

Graf 1 (BOX) Zadané veřejné zakázky
Dominantní část veřejných zakázek má investiční charakter
(v mld. Kč, sezonně očištěno, zdroj: MMR)

 

Graf 2 (BOX) Investice vlády a veřejné zakázky investičního charakteru
Údaje o veřejných zakázkách mohou sloužit jako předstihový ukazatel vládních investic; naznačují přitom propad vládních investic v letošním roce 
(v mld. Kč, sezonně očištěno, zdroj: ČSÚ, MMR)

 

Vývoj soukromých investic je v případě České republiky, jakožto malé a otevřené ekonomiky, možné z větší části vysvětlit změnami v zahraniční poptávce. Kombinace odchylek od trendu u zahraniční poptávky a vládních investic proto koresponduje s odchylkou od trendu celkových fixních investic.4 Tento vztah ukazuje, že aktuálně znatelně kladná odchylka od trendu u fixních investic je tažena výhradně nárůstem vládních investic (Graf 3). Zároveň ale jejich propad spojený s jen pozvolným náběhem nového programového období vyústí v roce 2016 do dočasně záporné odchylky fixních investic od trendu. Vývoj zahraniční poptávky naopak bude na celkové fixní investice působit mírně v pozitivním směru.

Graf 3 (BOX) Odchylky od trendu
Odchylka od trendu vládních investic v kombinaci s odchylkou zahraniční poptávky přibližně odpovídá odchylce celkových fixních investic od jejich trendu 
(v % z trendové hodnoty)


1 Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje od roku 2009 téměř 80 tisíc zadaných zakázek v celkovém objemu převyšujícím bilion Kč.

2 Očištěné o zakázky sektorových zadavatelů, které z pohledu národního účetnictví patří pod investice nefinančních podniků.

Mezi objemem zakázek investičního charakteru a investicemi vlády je v čase poměrně stabilní úrovňový rozdíl ve výši přibližně 15 mld. Kč za čtvrtletí. Důvodem tohoto rozdílu jsou zejména zákonem nastavené minimální limity pro zveřejňování zakázek.

4 Vypočteno jako odchylka od trendu pomocí HP filtru s koeficientem λ = 1600.