Strukturální vývoj úvěrů

V roce 2004 se urychloval meziroční růst celkových úvěrů. Byl však rozdílný v jednotlivých odvětvích ekonomických činností (viz Tab. 1).

Tab. 1 Růst úvěrů se projevoval rozdílnou dynamikou v jednotlivých odvětvích
(stav ke konci období, meziroční změna v %)

  I/04 II/04  III/04  10/04  11/04 Podíl absolutních stavů na celkových úvěrech 11/04
Zemědělství, myslivost a rybolov 6,3 15,7 17,3 14,9 14,1 2,1
Lesnictví -13,8 21,1 15,1 14,1 1,8 0,1
Dobývání nerostných surovin -12,9 -17,8 -23,7 -27,4 -20,9 0,6
Zpracovatelský průmysl -0,7 1,1 4,6 4,4 3,7 14,8
Výroba, rozvod elektřiny plynu a vody -2,6 -0,7 5,6 6,4 1,4 3,0
Výstavba a stavebnictví -2,9 10,3 19,8 8,8 21,8 1,7
Obchod, prodej, údržba, opravy 2,0 1,7 1,8 3,8 7,0 11,2
Ubytování a stravování -4,0 -1,3 11,5 4,8 1,6 0,5
Doprava a skladování -12,2 -8,8 -13,1 -10,5 -9,0 2,0
Spoje 51,3 53,9 85,1 129,3 -35,1 1,0
Finanční zprostředkování  -4,5 -15,1 -19,7 -20,4 -22,1 14,6
Pojišťovnictví 111,5 89,6 99,4 90,6 8,7 0,7
Pronájem strojů a zařízení 15,6 29,8 34,2 33,9 30,8 9,5
Ostatní podnikatelské činnosti 0,8 27,8 27,7 27,2 22,1 2,7
Ostatní 21,2 22,4 21,5 21,5 22,3 35,5

Z hlediska odvětvové struktury úvěrů měly na meziročním růstu úvěrů rozhodující podíl úvěry poskytované nefinančním podnikům zpracovatelského průmyslu, úvěry do obchodu, prodeje, údržby a oprav, úvěry na pronájem strojů a zařízení a úvěry do ostatních odvětvích zahrnujících ze 73 % úvěry domácnostem (viz Graf 1).

Graf 1: Odvětví s rozhodujícím podílem na růstu úvěrů patřila též k hlavním zdrojům tvorby hrubého domácího produktu
(v procentních bodech)

Graf 1: Odvětví s rozhodujícím podílem na růstu

Uvedená odvětví rovněž patřila v prvním až třetím čtvrtletí 2004 k hlavním zdrojům tvorby hrubého domácího produktu. Podíly zbývajících odvětví na meziročním růstu úvěrů byly méně významné nebo působily na pokles úvěrů. K méně významným, i když s poměrně vysokou dynamikou úvěrů, patřila odvětví zemědělství, výroby, rozvodu elektřiny, plynu a vody, výstavby a stavebnictví. Na poklesu úvěrů se naopak podílelo odvětví finančního zprostředkování, které zahrnuje mimo jiné i instituce zabývající se finančním leasingem.

Úvěry zpracovatelskému průmyslu se po výrazném poklesu v minulých letech v roce 2004 oživovaly. Jejich meziroční přírůstek dosáhl v listopadu 2004 3,7 %. Podíl úvěrů zpracovatelskému průmyslu na celkových úvěrech činil 14,8 %, což byla druhá nejvyšší hodnota v rámci odvětvové klasifikace úvěrů. Rostly především úvěry nefinančním podnikům s výrobou pryžových a plastových výrobků, výrobou kovů a kovodělných výrobků, výrobou a opravami strojů a zařízení a elektrotechnického a elektronického průmyslu (viz Graf 2). Tato odvětví společně s výrobou dopravních prostředků a zařízení (financovanou zejména vlastními a jinými cizími zdroji) dosahovala ve třetím čtvrtletí 2004 nejvyšší podíl tržeb z přímého vývozu na tržbách z průmyslové činnosti a zvyšovala dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. U nefinančních podniků zpracovatelského průmyslu rostl v loňském roce vedle úvěrů i vlastní kapitál. Jeho meziroční růst činil ve třetím čtvrtletí 2004 12,1 %. Objem vlastního kapitálu však zůstává v poměru k cizím zdrojům na nižší úrovni 0,88 %, což naznačuje význam cizích zdrojů při financování těchto podniků.

Graf 2: Ve zpracovatelském průmyslu rostly úvěry v odvětvích, která měla významný podíl tržeb z přímého vývozu na tržbách z průmyslové činnosti
(roční klouzavý průměr, v %)

Graf 2: Odvětví s významným podílem tržeb z přímého vývozu.

V loňském roce se dále oživovaly úvěry poskytované odvětví obchodu, prodeje, údržby a opravy, jejichž meziroční růst činil v listopadu 2004 7 %. Jedná se o úvěry do velkoobchodu a maloobchodu, úvěry na údržbu a opravu motorových vozidel apod. Růst úvěrů tomuto odvětví byl rovněž doprovázen urychlováním dynamiky vlastního kapitálu podniků (11,1 %). Jeho objem k celkovým cizím zdrojům dosáhl ve třetím čtvrtletí 2004 0,53 %. Úvěry poskytované na pronájem strojů a zařízení v listopadu 2004 vzrostly o 30,8 %, což je téměř o polovinu více než na počátku roku 2004. Jedná se o úvěry poptávané nefinančními podniky zejména za účelem financování pronájmu osobních, lehkých dodávkových a ostatních dopravních prostředků (kamionů apod.). V odvětví pronájmu strojů a zařízení byl růst úvěrů v rámci cizích zdrojů doprovázen nižší dynamikou vlastního kapitálu podniků (7,4 %). Jeho podíl na cizích zdrojích se tudíž ve třetím čtvrtletí 2004 meziročně mírně snížil na 0,65 %.

Strukturální vývoj úvěrů naznačil, že zrychlování dynamiky úvěrů, zaznamenané u nefinančních podniků, bylo rozdílné v jednotlivých odvětvích a ne ve všech doprovázené vyšší tvorbou vlastního kapitálu. Úvěry se oživovaly především v odvětvích, která byla v prvním až třetím čtvrtletí 2004 významná z hlediska tvorby hrubého domácího produktu. Jednalo se většinou o odvětví s vyšším podílem cizích zdrojů včetně úvěrů ve struktuře pasiv, což se v dané fázi hospodářského cyklu projevovalo jejich poptávkou po úvěrech.