Šetření úvěrových podmínek bank

Česká národní banka v červenci 2012 zveřejnila výsledky prvního kola nově zavedeného čtvrtletního Šetření úvěrových podmínek bank. Jeho hlavním cílem je získat kvalitativní informace o vývoji na bankovním úvěrovém trhu.

Nové šetření zachycuje vnímání bank ohledně minulých a očekávaných změn nabídky a poptávky po úvěrech. Účastní se ho necelých dvacet vybraných bank (včetně poboček zahraničních bank), které mají více než 90% podíl na tuzemském bankovním úvěrovém trhu. Strukturovaný dotazník zahrnuje 17 otázek zaměřených na vývoj úvěrové politiky bank a na bankami vnímanou poptávku po úvěrech ze strany nefinančních podniků a domácností.

V mnoha zemích probíhá obdobné šetření o vývoji úvěrových podmínek (tzv. Bank Lending Survey nebo Senior Loan Officers Opinion Survey) již řadu let. Jeho standardizovaný a pravidelně se opakující soubor otázek tak umožňuje i mezinárodní srovnání. Jak ukazuje studie Bondt et al. (2010)1, údaje získané ze šetření mohou být zároveň relevantním předstihovým ukazatelem vývoje úvěrů a ekonomické aktivity.

výsledků prvního kola šetření vyplývá, že ve druhém čtvrtletí 2012 banky v souhrnu spíše zpřísnily úvěrové standardy u podnikových a spotřebitelských úvěrů, zatímco u úvěrů na bydlení je nepatrně uvolnily2. Poptávka po bankovních úvěrech se zvýšila (Tab. III.5.1). Ve třetím čtvrtletí 2012 banky v souhrnu očekávají zpřísnění standardů a růst poptávky u úvěrů podnikům (ale nikterak plošně) i u úvěrů na bydlení. Naopak u spotřebitelských úvěrů je očekáván pokles poptávky.

Detailní zpráva o výsledcích šetření včetně agregovaných údajů a grafů bude pravidelně čtyřikrát ročně zveřejňována na webových stránkách ČNB.

Tab. III.5.1 Změny úvěrových podmínek bank
Podmínky na straně nabídky úvěrů se s výjimkou úvěrů na bydlení ve druhém čtvrtletí spíše zpřísnily
(čistý procentní podíl, kladná hodnota = zpřísnění, resp. růst, záporná hodnota = uvolnění, resp. pokles)

 

Nabídka

Poptávka

 

 

Úvěrové podmínky: z toho

 

 

Úvěrové 
standardy

Průměrná 
marže úvěrů

Marže 
u rizikovějších 
úvěrů

Poptávka 
po úvěrech

Úvěry nefinančním podnikům

 

 

 

 

   II/12 skutečnost

14

6

23

7

   III/12 očekávání a) 

18

 

 

6

Úvěry na bydlení

 

 

 

 

   II/12 skutečnost

-25

-34

13

8

   III/12 očekávání a) 

10

 

 

21

Spotřebitelské úvěry

 

 

 

 

   II/12 skutečnost

10

-29

-15

26

   III/12 očekávání a) 

0

 

 

-29


Poznámka: Čistý procentní podíl představuje rozdíl mezi procentním podílem úvěrů poskytovaných bankami, které uvedly zpřísnění úvěrových standardů/podmínek (resp. růst poptávky) a procentním podílem úvěrů bank, které uvedly uvolnění standardů/podmínek (resp. pokles poptávky). Odpovědi jsou tak váženy objemem úvěrů daného typu.
a) Očekávání bank na třetí čtvrtletí 2012 uvedené ve druhém čtvrtletí 2012.


1"The euro area Bank Lending Survey matters: empirical evidence for credit and output growth“, Bondt et al., 2010, ECB, Working paper No. 1160.

2Výsledky šetření jsou vyjádřeny tzv. čistým procentním podílem (tj. rozdílem tržního podílu bank, které zpřísnily, resp. uvedly růst poptávky a těch, které uvolnily úvěrové standardy/podmínky, resp. uvedly pokles poptávky). Odpovědi každé banky jsou váženy jejím tržním podílem v daném segmentu úvěrového trhu.