Revize dat o vývoji hrubého domácího produktu z března 2003

Tato komplexnější revize dat zahrnuje nejen zpřesnění odhadu vývoje některých veličin v roce 2001 a prvních třech čtvrtletích roku 2002, ale i úpravy metodického charakteru. Byly provedeny zejména tyto metodické a věcné úpravy:

  1. ve všech čtvrtletích roku 2001 byly přesunuty dodávky destruktivní techniky z tvorby kapitálu do výdajů vlády, což ovlivnilo strukturu HDP, nikoliv jeho výši;
  2. v souladu s požadavky EU byla ve spolupráci s MF provedena změna výpočtu nepřímých daní z tzv. hotovostního principu na princip nárokový (daň je stanovena na bázi předpisu daně);
  3. ve spolupráci s MF byl zpřesněn odhad výše poskytnutých dotací;
  4. z odhadů HDP byly vyjmuty platby tuzemských pojišťoven a platby vyplývající z jejich zahraničního zajištění, které souvisely se srpnovými povodněmi.

Revize dat roku 2001 významněji nezměnila dynamiku růstu domácí poptávky ani HDP. Změny se promítly především do struktury domácí poptávky, neboť měly především metodický charakter. Výrazněji se v tomto roce změnila dynamika růstu spotřeby vlády (zrychlení růstu) a hrubé tvorby fixního kapitálu (zpomalení růstu). Dále byla provedena úprava čistého vývozu, která znamenala prohloubení jeho záporné hodnoty. V případě roku 2002 provedené zpřesnění odhadu HDP za první tři čtvrtletí změnilo pohled na vývoj a strukturu HDP. U fixních investic a spotřeby domácností byly provedeny úpravy snižující růst. Naopak u zásob došlo k dodatečnému zvýšení původních hodnot. V důsledku korekce bilance zboží i služeb na straně vývozu došlo k prohloubení záporného čistého vývozu. V důsledku této revize dat se tempo růstu HDP za první tři čtvrtletí roku 2002 snížilo oproti původnímu odhadu o 0,4 procentního bodu.