Ratingové hodnocení České republiky

Rating státu (Sovereign credit rating) hodnotí důvěryhodnost dané země a její budoucí schopnost splácet své závazky. Toto hodnocení vzniká v nezávislých ratingových agenturách, nejznámějšími jsou společnosti Standard and Poor's, Moody's a Fitch. Ratingové hodnocení využívá škálu od nejnižšího spekulativního stupně až po nejvyšší investiční stupeň (Tab. 1). Vedle hodnocení je obvykle zveřejněn i tzv. výhled (pozitivní, neutrální nebo negativní), který naznačuje budoucí změny ratingu, spolu s důvodovou zprávou. Rating státu slouží jako východisko pro sestavení ratingu dalších emitentů v dané zemi a obvykle platí, že soukromí emitenti mají nižší rating než stát.

Tab. 1 (Box)  Ratingové stupně
Ratingové hodnocení se dělí na stupně od nejnižšího spekulativního stupně až po nejvyšší investiční stupeň
(zdroj: Fitch, Standard and Poor's, Moody's)
Tab. 1 (Box)  Ratingové stupně

K hodnocení státu dochází na základě mnoha kvantitativních i kvalitativních ukazatelů jako je zadlužení vládního sektoru a jeho vývoj v čase, stav ekonomiky a její výhled, institucionální vyspělost, politická rizika, a další. Rating je relativním ukazatelem rizika, a není tak přesným měřítkem pravděpodobnosti budoucího selhání. Ratingové agentury nicméně ex post vyhodnocují svoji úspěšnost, tj. četnost dluhového selhání států pro různé stupně hodnocení.

Rating země je důležitý pro investory do cenných papírů daného státu nebo cenných papírů jemu podřízených organizací. Čím je rating vyšší, tím by mělo být menší riziko nesplácení závazků ze strany státu, a tím je obvykle i nižší požadovaný výnos ze státních dluhopisů. Rating současně slouží jako měřítko ekonomické vyspělosti země a její institucionální a politické stability. Je tak důležitým vodítkem i pro ty investory, kteří chtějí v dané zemi investovat i do soukromých podniků.

Historicky první ratingové hodnocení České republice (resp. bývalému Československu) bylo uděleno v lednu 1992 prostřednictvím ratingu bývalé Státní banky československé a dosáhlo nejlepšího spekulativního stupně Ba1. V březnu 1993 agentura Moody's zvýšila své hodnocení na Baa3, čímž se Česká republika stala první postkomunistickou zemí, které byl udělen investiční stupeň. Standard and Poor‘s přidělila České republice první rating v červenci 1994 (BBB), Fitch v srpnu 1995 (A-). S výjimkou období měnového otřesu mezi roky 1997 a 1998 docházelo po celou historii České republiky k postupnému zlepšování ratingu (Graf 1). K poslednímu zvýšení ratingu došlo v srpnu tohoto roku, kdy Standard and Poor's zvýšila hodnocení České republiky o dva stupně na AA-. Stejné ohodnocení má Estonsko, Japonsko či Saudská Arábie.

Graf 1 (Box)  Rating České republiky
Rating České republiky se v čase postupně zlepšuje, výjimkou bylo období měnového otřesu 1997–1998
(rating dlouhodobého státního dluhu v cizí měně, zdroj: Fitch, Standard and Poor's, Moody's)
Graf 1 (Box)  Rating České republiky

Zvyšování ratingu přispělo – spolu se snížením inflace na nízké hodnoty – k trendovému poklesu výnosů ze státních dluhopisů České republiky. Jejich výnosy v posledních patnácti letech postupně klesaly ve všech splatnostech, s výjimkou období měnového otřesu a začátku finanční krize v letech 2007 až 2008 (Graf 2). V současnosti se výnosy nacházejí na historicky nejnižších hodnotách.

Graf 2 (Box)  Výnosy dluhopisů České republiky
Výnosy ze státních dluhopisů postupně klesaly a v současnosti se nacházejí na historických minimech 
(dopočtené výnosy v % p.a., zdroj: Burza cenných papírů Praha, výpočet ČNB)
Graf 2 (Box)  Výnosy dluhopisů České republiky