Prognóza vládního dluhu, dluhové služby a citlivostní analýzy

Vývoj vládního dluhu a dluhové služby na pozadí hospodaření vládního sektoru zobrazuje Graf 1. Po období stabilního vládního zadlužení v poměru k HDP v letech 2002–2008 dochází v posledních dvou letech k nárůstu tohoto poměru v důsledku zvýšených deficitů vládního sektoru i pomalého růstu nominálního HDP. Poměr dluhové služby k HDP, který na minulosti vykazoval relativně stabilní výši kolem 1 % HDP, se v roce 2009 výrazně zvýšil, poté však v roce 2010 klesl, když došlo k úspoře nákladů na obsluhu dluhu z titulu nižších úrokových sazeb z vládních dluhopisů. Tato úspora se již v příštích letech neočekává.

Graf 1 (Box) Vládní dluh, úroky a saldo hospodaření vládního sektoru
Vládní zadlužení na horizontu prognózy výrazně roste v návaznosti na očekávané deficity vládního sektoru
(v % nominálního HDP)

zoi_I_2011_box_I_graf_1

Východiskem prognózy vládního dluhu je výhled hospodaření vládního sektoru. Vedle salda vládního sektoru za daný rok ovlivňují změnu vládního dluhu položky „stock-flow adjustment“ (SFA), které uvádí Tab. 1. Pro účely prognózy jsou predikovány rozsahem nejvýznamnější položky: čisté pořízení oběživa a vkladů, akcií a ostatních majetkových účastí a ostatních finančních aktiv, čisté pořízení ostatních závazků a vliv ocenění dluhu v cizí měně. Prognóza položek SFA vychází z výhledu vybraných ukazatelů makroekonomické prognózy (nominální HDP a měnové kurzy), z předpokladů o vývoji státního rozpočtu (např. o plánované privatizaci, půjčkách EIB) a z dalších doplňkových informací (např. v minulosti o čerpání rezervních fondů organizačních složek státu). Pro prognózu vybraných položek SFA jsou specifikovány jednoduché ekonometrické modely, v některých případech je využita trendová projekce, resp. průměr minulých let. Konkrétně např. položka oběživo a vklady je navázána na privatizační příjmy a čerpání rezervních fondů. Akcie a ostatní majetkové účasti jsou nepřímo úměrné privatizačním příjmům. U ostatních finančních aktiv se předpokládá růst úměrný HDP.

Tab. 1 (Box) Položky „stock-flow adjustment“
Vládní dluh ČR roste o částku nižší, než odpovídá deficitu vládního sektoru
(v % nominálního HDP)

  2009 2010 2011 2012
  skut. progn. progn. progn.
A. Vládní deficit(+)/přebytek(-) (EDP) 5,8 5,1 4,3 4,2
B. Stock-flow adjustments (SFA=1+2+3) a) -1,0 -0,5 -0,4 -0,3
 1. Čisté pořízení finančních aktiv 0,3 0,3 0,4 0,4
    Oběživo a vklady  -1,4 0,0 0,0 0,0
    Cenné papíry jiné než akcie 0,1 0,0 0,0 0,0
    Půjčky 0,0 0,0 0,0 0,0
    Akcie a ostatní majetkové účasti -0,2 0,0 0,0 0,0
    Ostatní finanční aktíva 1,7 0,4 0,4 0,4
 2. Úpravy -0,9 -0,8 -0,8 -0,6
    Čisté pořízení finančních derivátů 0,0 0,0 0,0 0,0
    Čisté pořízení ostatních závazků -0,7 -0,6 -0,5 -0,5
    Emise cenných papírů nad/pod nom. hodnotu 0,2 0,0 0,0 0,0
    Rozdíl mezi akruálním a hotovostním úrokem -0,3 0,0 0,0 0,0
    Zpětné odkoupení dluhu nad/pod nom. hodnotu 0,0 0,0 0,0 0,0
    Vliv ocenění dluhu v cizí měně -0,1 -0,2 -0,2 -0,1
    Ostatní změny výše dluhu 0,0 0,0 0,0 0,0
 3. Statistické diskrepance -0,4 0,0 0,0 0,0
C. Změna vládního dluhu (A+B) 4,8 4,7 3,9 3,9

a) záporná hodnota znamená, že vládní dluh vzrostl o částku nižší, než by odpovídalo deficitu vládního sektoru (nebo se snížil více, než by implikoval přebytek)

Prognóza dluhové služby (úroků) vychází z prognózy vládního dluhu a trajektorie „efektivní“ úrokové sazby. Efektivní úroková sazba (Graf 2) je v prvním roce prognózy nastavena jako vážený průměr výnosů dlouhodobých dluhopisů a krátkodobých výnosů ze státních pokladničních poukázek a dluhopisů se splatností do jednoho roku, v dalších letech zohledňuje vedle uvedené výchozí úrovně též očekávaný vývoj krátkodobých sazeb dle aktuální prognózy. Po poklesu v roce 2010 tak efektivní sazba roste ve vazbě na očekávaný růst měnověpolitických sazeb. Samotný propočet úrokových plateb probíhá několika iteracemi, které zajišťují vzájemnou konzistenci úrovně dluhu, placených úroků a salda vládního sektoru.

Graf 2 (Box) Efektivní úroková sazba z vládního dluhu
Efektivní úroková sazba po poklesu v roce 2010 mírně vzroste
(v %)

zoi_I_2011_box_I_graf_2

Vzhledem k nejistotám budoucího vývoje je vhodné provést citlivostní analýzy změny úrokových sazeb a podílu vládního dluhu na HDP. První analýza měří dopad zvýšení výnosů vládních dluhopisů o 1 procentní bod do salda hospodaření vládního sektoru. Výpočet předpokládá, že změna sazeb má vliv jen na dluh s úrokovou refixací do jednoho roku. Z aktuálních výsledků vyplývá relativně nízký dopad do salda hospodaření vládního sektoru, a to v kumulativní výši přibližně 0,1, 0,2 a 0,3 % HDP v horizontu tří let. Druhá citlivostní analýza měří citlivost úrokových plateb na jednorázové zvýšení podílu vládního dluhu na HDP o 5 procentních bodů při nezměněných úrokových sazbách. V současnosti takové zvýšení vládního dluhu implikuje pro rok 2011 nárůst úroků o cca 0,2 % HDP.