Odhad kapitálových toků na léta 2002 a 2003 a jejich vliv na devizový kurz

Předpoklad ČNB ohledně budoucího vývoje devizového kurzu vychází z projekce budoucího vývoje platební bilance. ČNB předpokládá v roce 2002 i 2003 mírný pokles deficitu běžného účtu platební bilance způsobený příznivým vývojem směnných relací v oblasti zahraničního obchodu. Pozitivní vliv směných relací na běžný účet bude dále tlumit růst deficitu bilance výnosů způsobený rostoucími transfery zisku nerezidentům. Na finančním účtu platební bilance dojde dle ČNB k urychlení přílivu přímých zahraničních investic v důsledku zvýšení objemu prodeje státního majetku nerezidentům při poklesu ostatního přílivu. V roce 2003 by se měl "neprivatizační" příliv PZI opět mírně zvyšovat vlivem očekávaného oživení v rozhodujících investorských zemích. Postupné zhoršování salda portfoliových investic v predikci vyplývá z očekávaného opětovného obnovení zájmu rezidentů o investice v zahraničí.
Pro dopad těchto kapitálových toků na kurz koruny je klíčové, že příjmy z prodeje státního majetku nerezidentům (cca 400 mld. Kč v letech 2002 a 2003) budou dle dohody mezi ČNB a vládou deponovány na účtu ČNB a v případě potřeby konvertovány mimo devizový trh. Naplněním této dohody bude zajištěno, že zbývající příliv kapitálu bude přibližně pokrývat deficit běžného účtu. Na devizovém trhu tedy nebude, na rozdíl od předcházejících let, vznikat nadbytečná nabídka deviz působící na posilování koruny. ČNB předpokládá stabilní vývoj kurzu koruny.