Obchodní vztahy České republiky s Ukrajinou a Ruskou federací

Cílem tohoto boxu je zmapování vzájemné obchodní výměny zboží a služeb ČR s Ukrajinou a s Ruskou federací v roce 2013 a vymezení nejvýznamnějších položek z hlediska ČR, které by byly politickým a návazně ekonomickým vývojem na Ukrajině a v Rusku nejzávažněji ovlivněny.

Obrat obchodu se zbožím ČR s Ukrajinou se v roce 2013 podílel na celkovém obchodním obratu ČR se zbožím pouze 0,9 %. Obchodní bilance přitom vykazovala v letech 2005–2013 většinou mírný přebytek. Dosažený přebytek v roce 2013 ve výši 8,7 mld. Kč souvisel především s přebytkem skupiny strojů (zejména v položce telefonní přístroje včetně mobilních). Přebytek strojů byl však významně vyvažován schodkem skupiny nepoživatelných neenergetických surovin, spojeným hlavně s položkou železná ruda a koncentráty (Tab. 1). Podíl obratu obchodu se službami ČR s Ukrajinou na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR se službami byl obdobně jako u zboží nízký (1,0 %; v minulém roce dosáhl 8,6 mld. Kč). V letech 2005–2013 vykazovala bilance služeb s Ukrajinou mírný přebytek, který v roce 2013 dosáhl 6,7 mld. Kč. Téměř výhradně vyplýval z přebytku cestovního ruchu v důsledku příjmů ČR z pracovních cest nerezidentů.

Tab. 1 (BOX)  Zahraniční obchod ČR s Ukrajinou v roce 2013
Přebytek skupiny strojů byl výrazně vyvažován schodkem skupiny nepoživatelných neenergetických surovin
(zbožová struktura dle SITC, v mld. Kč, přeshraniční statistika)

SITC

 

Vývoz

Dovoz

Bilance

0

Potraviny a živá zvířata

0,7

0,3

0,4

1

Nápoje a tabák

0,1

0,0

0,1

2

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

0,3

13,5

-13,2

3

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

0,1

3,2

-3,0

4

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

0,0

0,2

-0,2

5

Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.

3,7

0,6

3,1

6

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

3,5

2,2

1,2

7

Stroje a dopravní prostředky

21,4

2,9

18,5

8

Průmyslové spotřební zboží

2,3

0,6

1,7

9

Komodity a předměty obchodu, j.n.

0,0

0,0

0,0

 

Celkem

32,1

23,4

8,7

Podíl obratu obchodu se zbožím ČR s Ruskou federací na celkovém obchodním obratu ČR se zbožím byl ve srovnání s Ukrajinou zřetelně vyšší, když v roce 2013 dosáhl 4,5 %. V případě vývozu šlo o sedmého nejvýznamnějšího obchodního partnera ČR, v dovozu bylo Rusko pátým největším dovozcem do ČR. Obchodní bilance vykazovala v letech 2005–2013 výrazný schodek, který se však vlivem rychle rostoucího vývozu trendově snižoval. V roce 2013 dosáhl schodek obchodní bilance 39,2 mld. Kč; byl ovlivněn především schodkem skupiny minerálních paliv, který se týkal ropy a zemního plynu. Schodek nerostných paliv byl však významně vyvažován přebytkem strojů, ovlivněným zejména dílčí položkou osobní automobily (Tab. 2). Obrat obchodu se službami ČR s Ruskou federací dosáhl v předchozím roce 21,9 mld. Kč a na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR se službami se podílel 2,7 %. V letech 2005–2013 vykazovala bilance služeb s Ruskou federací střídavě mírný přebytek a mírný schodek. Celkové saldo bylo spojeno hlavně se stabilním přebytkem cestovního ruchu (zejména v důsledku příjmů ČR ze soukromých cest nerezidentů) a s vývojem bilance ostatních služeb, souvisejícím především s výsledkem salda obchodních operací se zbožím. V roce 2013 skončila bilance služeb schodkem 4,2 mld. Kč.

Tab. 2 (BOX)  Zahraniční obchod ČR s Ruskou federací v roce 2013
Schodek skupiny minerálních paliv byl z velké části vyvážen přebytkem skupiny strojů
(zbožová struktura dle SITC, v mld. Kč, přeshraniční statistika)

SITC

 

Vývoz

Dovoz

Bilance

0

Potraviny a živá zvířata

1,6

0,3

1,3

1

Nápoje a tabák

0,6

0,1

0,5

2

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

0,5

5,1

-4,6

3

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

0,3

129,1

-128,8

4

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

0,0

0,0

0,0

5

Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.

8,9

5,5

3,5

6

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

11,8

9,8

2,0

7

Stroje a dopravní prostředky

82,5

5,1

77,4

8

Průmyslové spotřební zboží

10,0

0,5

9,5

9

Komodity a předměty obchodu, j.n.

0,0

0,0

0,0

 

Celkem

116,2

155,4

-39,2

Případná další eskalace geopolitického napětí mezi Ukrajinou a Ruskou federací, přispívající k omezování obchodních vazeb mezi ČR a Ukrajinou, zpřísnění vízového režimu a zavedení určitého dovozního embarga pro Rusko by tak byly bezprostředně spojeny zejména s výpadky českých strojírenských vývozů a příjmů z cestovního ruchu. Na straně dovozů by si současně vyžádaly přesměrování dodávek a posílení dovozu ropy, plynu a železnorudných surovin a polotovarů z alternativních teritorií. Dopady výpadků obchodní výměny mezi ČR a Ruskou federací by přitom byly výrazně vyšší než v případě útlumu obchodu mezi ČR a Ukrajinou.