Obchodní vztahy ČR se Spojeným královstvím

Neočekávaný výsledek referenda o odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) z EU se bezprostředně projevil oslabením britské libry a eura, poklesem akciových trhů a nárůstem výnosů dluhopisů periferních zemí eurozóny. V krátkodobém horizontu se dostavilo zvýšení nejistoty, která ovlivní investiční aktivitu, a tím i vývoj HDP zejména v UK.1Negativní dopady odchodu UK z EU jako takového do jejich vzájemného obchodu se zbožím a službami se projeví až v delším horizontu několika let.2

Nová prognóza zahrnuje aktualizované výhledy vnější poptávky ČR a dalších zahraničních veličin, ve kterých jsou očekávané dopady brexitu již obsažené. Cílem tohoto boxu je ukázat přímé obchodní vazby mezi ČR a UK. Obrat zahraničního obchodu se zbožím ČR a UKdosáhl v roce 2015 výše 227,7 mld. Kč3 a na celkovém obchodním obratu ČR se podílel 3,7 %. Podíl vývozu do UK přitom na celkovém vývozu zboží ČR dosáhl 5,1 %. UK tak představovalo čtvrtého nejvýznamnějšího obchodního partnera z hlediska vývozu ČR.4 Dovoz z UK naopak představoval v rámci celkového dovozu zboží do ČR pouze 2,1 %. Vzájemná obchodní bilance tak skončila v roce 2015 pro ČR jako vysoce přebytková (Graf 1).

Graf 1 (BOX) Zahraniční obchod se zbožím mezi ČR a Spojeným královstvím
Obchodní výměna se Spojeným královstvím je charakteristická vysokými přebytky na straně ČR
(v mld. Kč, v metodice platební bilance)

 

Z hlediska zbožové struktury5 představovaly nejvýznamnější položku vývozu i dovozu stroje a dopravní prostředky. Vývoz strojů se na celkovém vývozu zboží do UK podílel téměř 70 %, přičemž zhruba třetinu z toho (v absolutním vyjádření 48 mld. Kč) představovaly osobní automobily. Skupina strojů a dopravních prostředků dosáhla ze všech obchodních skupin také nejvyššího přebytku (Tab. 1). Na něm se přitom z poloviny podílel přebytek silničních vozidel. Schodek zaznamenala pouze skupina chemikálií.

Tab. 1 (BOX) Struktura obchodní bilance ČR se Spojeným královstvím v roce 2015
Nejvýznamnější položku vývozu i dovozu tvořily stroje a dopravní prostředky
(v mld. Kč, v přeshraniční statistice)

SITC

 

Vývoz

Dovoz

Bilance

0

Potraviny a živá zvířata

4,0

3,0

1,0

1

Nápoje a tabák

1,3

0,8

0,4

2

Suroviny nepoživatelné s výjimkou paliv

0,9

0,7

0,2

3

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

1,8

1,3

0,6

4

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

0,4

0,0

0,4

5

Chemikálie a příbuzné výrobky

5,8

14,7

-8,9

6

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

23,5

11,5

12,0

7

Stroje a dopravní prostředky

143,0

35,1

107,9

8

Průmyslové spotřební zboží

25,6

6,1

19,5

9

Komodity a předměty obchodu jinde neuvedené

0,2

0,2

0,0

 

Celkem

206,6

73,4

133,1

Obrat zahraničního obchodu se službami ČR a UK dosáhl v roce 2015 výše 56,7 mld. Kč a na celkovém obchodním obratu ČR se podílel 5,4 %. Vývoz služeb do UK měl podíl na vývozu ČR ve výši 5,9 % a podíl dovozu služeb z UK do ČR činil 4,9 %. Bilance služeb tak skončila v roce 2015 jako mírně přebytková (8,9 mld. Kč). K celkovému přebytku nejvíce přispěl přebytek dílčí bilance dopravy, který dosáhl téměř 6 mld. Kč.

UK tak představuje relativně významný exportní trh zejména pro české strojírenské výrobky, a to především automobilový průmysl. Přímé dopady zpomalení ekonomického růstu v UK do vývoje v ČR nicméně budou poměrně mírné. Zpomalení britské poptávky o 1,5 procentního bodu ovlivní český vývoz do UK ve směru poklesu jeho dynamiky v roce 2017 přibližně o 5 procentních bodů (s dopadem do bilance zboží a služeb směrem ke snížení jejího přebytku o cca 10 mld. Kč).


1 CF snížil odhad růstu HDP UK pro rok 2017 o 1,4 procentního bodu na 0,7 %. Podle MMF zpomalí hospodářský růst UK v příštím roce o 0,9 procentního bodu na 1,3 %. Podle simulací Evropské komise může růst HDP UK poklesnout oproti základnímu scénáři kumulativně do konce roku 2017 v rozmezí 0,9 až 2,7 procentního bodu.

2 Jejich rozsah bude navíc velmi záležet na tom, jaké podmínky tohoto odchodu se podaří vyjednat.

3 Souhrnná charakteristika vychází z údajů v metodice platební bilance.

4 Nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR z pohledu vývozu zboží bylo v roce 2015 Německo, které se na celkovém vývozu ČR podílelo 31,3 %. S odstupem pak následovalo Slovensko (10,7 %) a Polsko (6,4 %).

5 Rozbor zbožové struktury vychází z údajů v přeshraniční statistice.