Nejistoty vývoje veřejných financí v letech 2005 a 2006

Předběžné výsledky hospodaření veřejných rozpočtů v roce 2004 zvyšují nejistoty ohledně budoucího fiskálního vývoje a jeho makroekonomických účinků v letech 2005 a 2006. Rozhodující podíl na tom má výrazně nižší deficit státního rozpočtu, který byl oproti původním záměrům menší přibližně o 22,0 mld. Kč. Z porovnání schváleného státního rozpočtu a předběžných výsledků skutečného hospodaření vyplývá nejen podhodnocení příjmů, jako tomu bylo v roce 2003, ale také značné nadhodnocení výdajů. Zatímco zákonem schválená výše schodku po úpravách činila 115,7 mld. Kč, vykázalo Ministerstvo financí ke konci roku 2004 deficit ve výši 93,5 ml. Kč. K tomuto výsledku přispěly z více než dvou třetin vyšší příjmy (zejména daňové) a z necelé jedné třetiny úspory ve výdajích.

Mnohem větší nejistotu do úvah o vývoji veřejných rozpočtů však vnáší fakt, že do výdajů státního rozpočtu byly podle stávající metodiky započteny i převody nevyčerpaných prostředků na rezervní fondy pro budoucí užití, jež v souhrnu za rozpočtové kapitoly přesáhly částku 29,0 mld. Kč. Z ekonomického pohledu tak byl faktický, nejenom účetně vykázaný, deficit státního rozpočtu ještě mnohem nižší (po zohlednění zhruba 5 mld. Kč výdajů z rezervních fondů) na úrovni přibližně 70 mld. Kč. Změna rozpočtových pravidel v polovině roku 2004, jež poprvé umožnila převod nevyčerpaných prostředků do roku 2005 v plné výši, tak odkryla rezervy, které státní rozpočet na výdajové straně má. Také aktuálně dostupné údaje o hospodaření státních fondů, místních rozpočtů a Národního fondu signalizují, že i tyto segmenty veřejných financí by oproti předpokladům mohly přispět ke snížení celkového deficitu vládního sektoru v roce 2004.

Predikce vývoje veřejných financí stejně jako odhad jejich vlivu na ekonomiku pro roky 2005 a 2006 jsou tak s ohledem na výše zmíněné podhodnocování příjmů a nadhodnocování výdajů zatíženy značnou nejistotou. Jednak není zřejmé, zda a v jaké výši v těchto letech dojde k vytváření obdobných rezerv ve výdajích státního rozpočtu, jednak vzniká riziko, že státní orgány změní chování a nejen že nové rezervy nevytvoří, ale zvýšenými výdaji "rozpustí" i prostředky převedené z rozpočtu roku 2004.