Dopady změn sazeb DPH do rozpočtu a inflace včetně jejích složek v letech 2012 a 2013

Makroekonomická prognóza popsaná v této Zprávě o inflaci obsahuje zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % s účinností od 1.1.2012 a sjednocení obou sazeb DPH na 17,5 % od 1. 1. 2013. Toto opatření je v současnosti v legislativním procesu a v době zpracování Zprávy o inflaci III/2011 prošlo prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

V důsledku těchto změn prognóza předpokládá oproti současnému stavu o zhruba 25 mld. Kč vyšší výběr DPH v obou letech. Po zohlednění kompenzačních opatření sociálního charakteru sníží výsledná fiskální restrikce růst HDP v roce 2012 zhruba o 0,3 procentního bodu.

Primární dopad zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % v roce 2012 do inflace lze odhadnout na cca 1,1 procentního bodu, přičemž největší vliv bude patrný u cen potravin (Tab. 1). Významně budou ovlivněny rovněž regulované ceny, a to prostřednictvím položek spadajících do snížené sazby DPH, jako je teplo, vodné, stočné, léky a veřejná doprava. Většina položek korigované inflace bez pohonných hmot se naopak nachází v základní sazbě DPH; dopad do této skupiny cen proto bude v roce 2012 malý. Z neobchodovatelných položek se přitom bude změna týkat např. cen letenek, knih, časopisů a cen některých služeb, u obchodovatelných položek např. cen květin a krmiv pro zvířata. Cen pohonných hmot se tato změna nedotkne, neboť jsou v základní sazbě DPH.

Po sjednocení obou sazeb DPH na 17,5 % v roce 2013 bude souhrnný primární dopad do inflace činit cca -0,2 procentního bodu. Z toho příspěvek zvýšení snížené sazby DPH ze 14 % na jednotných 17,5 % by měl dosáhnout cca 0,9 procentního bodu, přičemž bude patrný opět zejména u cen potravin a regulovaných cen, menší měrou pak stejně jako v roce 2012 přispějí některé položky korigované inflace bez pohonných hmot. Tyto změny budou v souhrnu více než kompenzovány snížením základní sazby DPH ze současných 20 % na jednotných 17,5 % s očekávaným příspěvkem do inflace ve výši cca -1,1 procentního bodu. Tato úprava bude patrná zejména u skupiny cen v rámci korigované inflace bez pohonných hmot, jelikož ovlivní většinu cen obchodovatelných položek a převážnou část cen služeb. Snížení základní sazby DPH se promítne také do cen alkoholu a tabáku, do části regulovaných cen a cen pohonných hmot.

Tab. 1 (Box) Primární dopady změn sazeb DPH do inflace
Změny DPH budou mít největší dopad do cen potravin
(v procentních bodech)

 

Primární dopad

 

2012 a)

2013 b)

Inflace celkem

1,1

-0,2

 

 

 

Regulované ceny

0,3

0,1

Potraviny

0,6

0,3

Korigovaná inflace bez PH

0,2

-0,6

 z toho:

 

 

     Obchodovatelné ostatní

0,1

-0,4

     Neobchodovatelné ostatní

0,1

-0,2

Pohonné hmoty

0,0

-0,1

a)) 2012: Zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 %
b) 2013: Zvýšení snížené sazby DPH ze 14 % na 17,5 % a snížení základní sazby DPH z 20 % na 17,5 %