Dopad zvýšení úrokových sazeb ČNB do klientských sazeb

(autor: Renata Pašaličová)

ČNB od srpna 2017 do února 2018 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu ve třech krocích celkově o 0,7 procentního bodu na 0,75 %. Cílem tohoto boxu je prozkoumat detailněji dopady zvyšování měnověpolitické sazby do klientských úrokových sazeb.

Posun výnosové křivky finančního trhu vzhůru se nejvíce projevil u úvěrů nefinančním podnikům. Růst měnověpolitické sazby se nejprve promítl do vývoje sazeb na finančním trhu, a to ve standardním rozsahu pozorovaném i v minulosti (Graf 1). Drtivá většina (83 %) nových podnikových úvěrů je přitom poskytována s pohyblivou sazbou navázanou na sazbu peněžního trhu nebo s fixní sazbou do tří měsíců. Proto je přenos změn na finančním trhu do klientských sazeb v tomto segmentu rychlý. Sazba z podnikových úvěrů se v posledním období zvýšila obdobně jako sazba 3M PRIBOR a aktuálně obě sazby dosahují úrovně ze září 2012. Výrazněji přitom vzrostla sazba z malých úvěrů s objemem do 30 mil. Kč než z úvěrů velkých. Rozpětí mezi sazbami z malých a velkých úvěrů však stále zůstává pod dlouhodobým průměrem v důsledku minulého výraznějšího poklesu sazby z malých úvěrů oproti sazbě z velkých úvěrů. Zvýšení tržních úrokových sazeb se již projevilo i v průměrných úrokových sazbách počítaných ze stavu podnikových úvěrů (Tab.1). Sazba z krátkodobých úvěrů vzrostla o 0,5 procentního bodu a z úvěrů s delší splatností o 0,3–0,4 procentního bodu. Plošný pokles úrokových marží zaznamenaný v minulosti se u úvěrů nefinančním podnikům zastavil a tyto marže začaly pozvolna růst.

Graf 1 (BOX) Měnověpolitická sazba a sazby finančního trhu
Zvýšení měnověpolitické sazby se standardně promítlo do vývoje sazeb na finančním trhu
(v %)
 Graf 1 (BOX) Měnověpolitická sazba a sazby finančního trhu

Tab. 1 (BOX) Klientské úrokové sazby z úvěrů a vkladů
Růst měnověpolitické sazby se postupně promítá i do vývoje klientských úrokových sazeb
(úroková sazba v %, změna v procentních bodech)

 
 

Úroková sazba 

Změna od 

listopadu 2016

srpna 2017

DOMÁCNOSTI

   

Hypoteční úvěry 

2,3

0,4

0,2

   Hypoteční úvěry s fixací sazby 1-5 let

2,3

0,3

0,2

   Hypoteční úvěry s fixací sazby 5-10 let

2,3

0,5

0,2

   Nové hypoteční úvěry

2,4

0,5

0,3

   Refinancované hypoteční úvěry

2,3

0,5

0,3

Spotřebitelské úvěry

8,8

-1,4

-0,7

Vklady

   

   Jednodenní vklady

0,1

0,0

0,0

   Nové vklady s dohodnutou splatností 

0,9

-0,2

0,4

NEFINANČNÍ PODNIKY

   

Nové úvěry celkem

2,4

0,5

0,5

   Malé úvěry (do 30 mil. Kč)

2,9

0,5

0,7

   Velké úvěry (nad 30 mil. Kč)

2,2

0,5

0,4

Stavy úvěrů celkem

2,8

0,3

0,3

Úroková sazba z úvěrů na bydlení se naproti tomu zvyšuje pomaleji než sazby finančního trhu. Podíl úvěrů na bydlení s delší fixací sazeb v posledním období vzrostl. Podíl úvěrů s fixací sazby od pěti do deseti let dosahuje 39 %, i když nejvyšší podíl mají nadále úvěry s fixací sazby od jednoho roku do pěti let (52 %). Úroková sazba z hypoték se odvíjí zejména od výnosu dlouhodobých státních dluhopisů. Výnos desetiletého státního dluhopisu se aktuálně pohybuje na úrovni 1,8 % a za poslední více než půlrok se zvýšil o 0,9 procentního bodu. Sazba z hypoték vzrostla za stejné období jen o 0,2 procentního bodu a od svého historického minima v listopadu 2016 o 0,4 procentního bodu (Tab. 1). Výnos desetiletého státního dluhopisu nyní dosahuje úrovně z dubna 2014, zatímco sazba z hypoték byla tehdy o zhruba jeden procentní bod výše, než je aktuálně. Úrokové sazby z hypoték vzrostly ve všech pásmech LTV, přičemž nejvýrazněji vlivem makroobezřetnostních opatření ČNB u LTV v rozmezí 80–90 % (Graf 2).

Graf 2 (BOX) Úrokové sazby z nových hypoték dle pásem LTV
Sazby z hypoték vzrostly ve všech pásmech LTV, nejvýrazněji pak vlivem makroobezřetnostních opatření u LTV v rozmezí 80–90 %
(v %)

 Graf 2 (BOX) Úrokové sazby z nových hypoték dle pásem LTV

Vedle obav ze ztráty tržního podílu je jedním z faktorů pomalejší transmise sazeb u úvěrů na bydlení i likviditní situace bank. Zatímco náklady financování bank na finančním trhu od loňského podzimu vzrostly, banky vlivem předpokládané vysoké citlivosti poptávky na změnu úrokové sazby z hypoték přistupují ke zvyšování úrokových sazeb z hypoték pozvolna, neboť se obávají ztráty tržního podílu. Proto nebyly zvýšené náklady financování některých bank zatím plně přeneseny do sazeb z hypoték (Graf 3). Úrokové marže ovlivňující ziskovost bank jsou přitom z historického pohledu stále nízké (Graf 4). Vedle toho je jedním z faktorů pomalejší transmise pravděpodobně i sjednávání úrokových sazeb nejen u refinancovaných, ale i nových hypoték na delší období dopředu.1

Graf 3 (BOX) Úroková sazba z hypoték a vkladů domácností
Úroková sazba z hypoték se zvyšuje pomaleji než sazby finančního trhu, úrokové sazby z vkladů jsou nadále velmi nízké
(v %)

 Graf 3 (BOX) Úroková sazba z hypoték a vkladů domácností

Graf 4 (BOX) Úrokové marže bank z nových úvěrů
Úrokové marže bank jsou stále nízké, i když se u úvěrů podnikům a domácnostem na bydlení v posledním období mírně zvýšily
(v procentních bodech)

Graf 4 (BOX) Úrokové marže bank z nových úvěrů

Poznámka: Úrokové marže jsou propočteny z úrokové sazby z nových úvěrů a vážené úrokové sazby z celkových vkladů nefinančního sektoru.

U spotřebitelských úvěrů se úroková sazba dále snižovala, přestože sazby finančního trhu vzrostly (Tab. 1). V tom se projevoval zejména pokračující dlouhodobý sestupný trend sazeb v tomto segmentu úvěrového trhu, který měl částečně strukturální2 a částečně cyklické vysvětlení. Úroková marže se proto u spotřebitelských úvěrů dále snižuje (Graf 4). Tržní aktivita se koncentruje zejména do refinancování stávajících úvěrů (konsolidace) a do prodlužování jejich splatnosti. Klesají sazby s delší fixací, které tvoří 94 % všech nových spotřebitelských úvěrů. Sazba s krátkodobou fixací naopak vzrostla, podíl úvěrů s touto sazbou je však zanedbatelný.

Úrokové sazby z vkladů jsou stále velmi nízké (Graf 3). Banky mají v podmínkách nízkých úrokových marží a vysoké likvidity slabší motivaci výrazněji zvyšovat depozitní sazby. Sazba z nových vkladů s dohodnutou splatností se sice v reakci na změnu tržních sazeb u domácností zvýšila na 0,9 %, podíl těchto vkladů na celkových vkladech je však nízký (okolo 10 %). Na uvedeném růstu sazeb s dohodnutou splatností se podílela zejména skupina středních bank, která zvýšila sazbu u domácností na 1,5 %. U velkých bank disponujících významnou částí těchto vkladů sazba kolísá v blízkosti úrovně 0,3 %. Úroková sazba z jednodenních vkladů na běžných účtech zůstává v blízkosti nuly (Tab. 1). Sazba z těchto vkladů i v minulosti obvykle odrážela změnu měnověpolitické sazby velmi pozvolna. Podíl jednodenních vkladů na celkových vkladech přitom dosahuje 83 % a oproti období před rokem 2008 výrazně vzrostl.

Celkově lze shrnout, že zvýšení měnověpolitické sazby se promítá skrze tržní sazby zejména do úrokových sazeb z úvěrů. Nejvýrazněji se to projevuje u podnikových úvěrů, u úvěrů na bydlení je přenos pomalejší. Úrokové sazby z vkladů jsou v prostředí stlačených úrokových marží stále velmi nízké.


1 Dle dílčích informací se klienti snaží refinancovat hypotéky i s určitým předstihem. Někteří poskytovatelé nabízejí při refinancování garanci úrokové sazby před uplynutím stávajícího fixačního období na určitou dobu dopředu.
2 Podle připravované publikace z řady Working Papers ČNB – Brož a Hlaváček (2018) – byl hlavním hybatelem poklesu klientských sazeb úvěrů na spotřebu pokles koncentrace, resp. nárůst konkurence.