Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

4. situační zpráva 2019

Sekce měnová hodnotí bilanci rizik prognózy ze Zprávy o inflaci II/2019 jako vyrovnanou. V simulaci GRIPu působí rizika plynoucí z nově publikovaných údajů v souhrnu zhruba neutrálně. Ve směru vyšší inflace i úrokových sazeb je rizikem slabší než prognózovaný kurz koruny ve druhém letošním čtvrtletí. Jeho vliv je však vyvažován sníženým výhledem zahraničních cen výrobců a v menší míře též zahraničních úrokových sazeb. Prognóza vývoje české ekonomiky se přitom ve velké míře naplňuje. Odchylky domácích veličin od prognózy jsou proto z pohledu simulace GRIPu zanedbatelné a vzájemně se kompenzují.

Nad rámec simulace GRIPu přetrvávají rizika identifikovaná ve Zprávě o inflaci II/2019. Jde o dopady protekcionistických opatření ve světovém obchodě a o výraznější a případně i dlouhodobější zpomalení růstu ekonomické aktivity v zemích eurozóny. Trvá rovněž nejistota ohledně délky trvání a intenzity dopadu globálních faktorů, které působí na vývoj kurzu koruny.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 4. SZ