Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 26. dubna 2001

Přítomni:

 guvernér doc. Ing. Z. Tůma, CSc., viceguvernér Ing. O Dědek, CSc., viceguvernér RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitelka Ing. M. Erbenová, Ph.D., vrchní ředitel doc. Dr. Ing. J. Frait, vrchní ředitel Ing. P. Racocha, MIA, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, CSc.

Předložená dubnová situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji nezměnila dosavadní pohled ČNB na celkový měnový a makroekonomický vývoj. V oblasti cen lze v letošním roce očekávat stabilitu čisté a spotřebitelské inflace a jejich mírné zvýšení v příštím roce. Očekávaný růst inflace, který je konzistentní s vyhlášeným inflačním cílem, je založen na předpokladu postupného uzavírání produkční mezery.

Uzavírání produkční mezery by se mělo projevit ve vývoji zaměstnanosti a následně v mírném zvýšení mzdově-inflačních tlaků a růstu nominálních jednotkových mzdových nákladů. I když vývoj nominálních jednotkových mzdových nákladů není z pohledu inflace varující, mzdový vývoj přestává být protiinflačním faktorem. Zpráva nadále předpokládá postupnou změnu struktury cenového pohybu. V letošním roce by mělo dojít k odeznění nákladového vlivu růstu dovozních cen, v roce 2002 by měly působit dovozní ceny z pohledu inflace stabilizačně.

Na ekonomický růst budou působit vnější a vnitřní faktory protichůdně. U vnějších faktorů ČNB očekává pokles dynamiky zahraniční poptávky. V této souvislosti zpráva konstatuje, že zpomalení ekonomického růstu u hlavních obchodních partnerů ČR nelze zatím jednoznačně spojit s nedávným zhoršením salda obchodní bilance. Podrobnější strukturální analýza zahraničního obchodu naznačuje, že prohloubení deficitu v minulých měsících bylo vyvoláno především některými strukturálními změnami v tuzemské ekonomice a dynamickým růstem investiční činnosti. Předpokládané zpomalení zahraniční poptávky může mít v budoucnu negativní vliv na tuzemský ekonomický růst, což je částečně reflektováno v prognóze ČNB. Analýzy provedené v oblasti národních účtů nesvědčí o tom, že růst zásob za poslední čtvrtletí minulého roku by byl způsoben poklesem zahraniční poptávky. Během období kdy docházelo k růstu zásob se doba jejich obratu zkracovala, což ukazuje že nárůst zásob nebyl disproporcionální.

Na straně vnitřních faktorů jsou čím dál zřetelnější náznaky pokračování popř. mírné akcelerace ekonomického růstu. Růst průmyslové a stavební výroby, pokles nezaměstnanosti a poslední dostupné informace o struktuře obchodní bilance naznačují růst investiční činnosti. Dochází rovněž k postupné dynamizaci růstu disponibilního důchodu domácností ve stálých cenách s očekávaným promítnutím do zvýšené spotřeby. Zatímco v minulém roce došlo k poklesu reálného disponibilního důchodu, v letošním roce lze očekávat jeho mírný růst.

Značná část dubnové situační zprávy byla věnována neuspokojivému vývoji v oblasti veřejných financí. Analýza rozpočtového hospodaření poukázala na potenciální rizika nadhodnocení odhadu privatizačních příjmů v letošním roce. V následující diskusi byla zdůrazněno akutní nebezpečí procyklického chování fiskální politiky implikující nárůst strukturálního deficitu hospodaření veřejných financí.

Při diskusi o inflační prognóze byly diskutovány názory upozorňující jak na rizika vyššího i nižšího růstu cen. V diskusi zaznělo, že pod- nebo nadhodnocení inflačních rizik vyplývajících z vývoje mezd do značné míry závisí na budoucím růstu produktivity práce, jehož odhad je také předmětem nejistoty. Byl také vysloven názor, že pravděpodobně dochází k přeceňování významu jednotkových mzdových nákladů v celkových nákladech podniků a že i ostatní než mzdové faktory musí též být hodnoceny při posuzování nákladově-inflačních tlaků. Vzhledem k tomu, že navzdory relativně značnému reálnému zhodnocení kurzu měřeného na základě jednotkových mzdových nákladů nedochází ke zhoršení konkurenční schopnosti v oblasti obchodovatelných statků, lze nepřímo odvodit, že mzdový nárůst v tomto segmentu ekonomiky je kompenzován jinými nákladovými faktory.

Během diskuse zazněl názor, že srovnání současné makroekonomické situace se situací z poloviny devadesátých let vykazuje podstatné kvalitativní rozdíly. Externí deficit má v současné době strukturální charakter a lze se domnívat že zvýšení dovozu technologií povede ke zlepšení konkurenční schopnosti ekonomiky. Nicméně bylo konstatováno, že dynamika zhoršování salda běžného účtu je znepokojivá.

Narozdíl od minulých projednávání situačních zpráv aktuální kurzový vývoj nebyl předmětem diskuse bankovní rady.

Na závěr svého jednání rozhodla bankovní rada jednomyslně, tj. hlasy všech svých sedmi členů, ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB beze změny.

Zpracoval: RNDr. Tibor Hlédik, MA, Tým měnových poradců bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na e-mailovou adresu autora: Tibor.Hledik@cnb.cz