Záznam z mimořádného jednání bankovní rady ČNB ze dne 9. dubna 1999

Přítomni: Guvernér doc. Ing. J. Tošovský, viceguvernér doc. Ing. Z. Tůma, Csc., viceguvernér Ing. O. Dědek, Csc., vrchní ředitel RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, Csc., vrchní ředitel Ing. P. Racocha MIA. 

Bankovní rada České národní banky na svém mimořádném zasedání posuzovala situaci, která vznikla v důsledku rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 8. dubna t.r., kdy došlo ke snížení její klíčové refinanční sazby z dosavadních 3 % na 2,5 %. Tento krok ECB následovaly i některé další centrální banky. V diskusi převládl názor, že za této situace by ponechání úrokových sazeb ČNB v nezměněné výši mohlo vést k nežádoucímu zpřísnění domácích měnových podmínek a k nežádoucím výkyvům na devizovém trhu. 

Členové bankovní rady shodně konstatovali, že se nemění hodnocení ekonomické a měnové situace v České republice, které bylo učiněno na posledních jednáních bankovní rady, a to ani vzhledem k některým novým údajům o vývoji inflace, mezd a nezaměstnanosti. Zásadním důvodem pro svolání mimořádného zasedání bylo výše uvedené rozhodnutí Evropské centrální banky. I když hlavním podkladem pro měnově politická rozhodování bankovní rady ČNB jsou analýzy ekonomické a měnové situace v České republice, nelze ani v budoucnu opomíjet podstatné změny měnového prostředí v regionu hlavního hospodářského partnera. 

Obšírně diskutovány byly shodné rysy i rozdíly ekonomiky ČR a eurozóny. Podstatně vyšší otevřenost české ekonomiky znamená vyšší citlivost kursu koruny na opatření v oblasti úrokových sazeb. Bylo rovněž připomenuto, že v důsledku postupného snižování domácích úrokových sazeb se dřívější úrokový diferenciál vůči měnám eurozóny už snížil o více než polovinu. Diskutován byl i možný vliv pohybu sazeb na kurs koruny k dolaru, který je důležitým faktorem pro úroveň dovozních cen i pro pohyby na finančním účtu platební bilance. 

Na závěr svého jednání rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů snížit s okamžitou platností limitní sazbu pro dvoutýdenní repooperace ČNB z dosavadních 7,5 % na 7,2 %, tj. o 0,3 procentního bodu. 

Zapsal: Ing. P. Krejčí, poradce bankovní rady ČNB

Případné komentáře je možné směřovat na emailovou adresu:research@cnb.cz