Věstník ČNB – ročník 2004


Částka 25

Část oznamovací 
Seznam platných právních předpisů České národní banky (pdf, 252 kB) (popř. bývalé Státní banky československé), vyhlášených od 1. ledna 1990 do 31. prosince 2004 ve Sbírce zákonů a platných opatření České národní banky, vyhlášených v plném znění ve Sbírce zákonů do 30. června 2002, seznam platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Sbírce zákonů do 30. června 2002 oznámením o jejich vydání a vyhlášených v plném znění ve Věstníku České národní banky do 30. června 2002 a opatření České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky od 1. července 2002 do 31. prosince 2004 a seznam platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. prosince 2004

Částka 24 
30. prosince 2004

Obsah (pdf, 107 kB)
Část normativní 
11. Opatření České národní banky č. 9 ze dne 22. prosince 2004 (pdf, 136 kB),  kterým se mění opatření České národní banky č. 1 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami
třídící znak 11104530
Část oznamovací 
31. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. prosince 2004 ú.s. 31 (pdf, 119 kB), k ustanovení § 20a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 257/2004 Sb.
třídící znak 23104530

Částka 23 
29. prosince 2004

Část normativní 
10. Opatření České národní banky č. 8 ze dne 15. prosince 2004, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Text opatření včetně příloh č. 1, 8, 10 (pdf, 229 kB) ( přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9 jsou uvedeny ve zvláštních souborech),
třídící znak 11004410

Částka 22 
20. prosince 2004

Část normativní 
9. Opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Text opatření včetně příloh č. 1, 2, 3, 5, 6 (pdf, 196 kB) ( příloha č. 4 uvedena ve zvláštním souboru),
třídící znak 10904410

Částka 21 
14. prosince 2004

Část oznamovací 
30. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. prosince 2004 (pdf, 733 kB), o vydání Podmínek České národní banky pro vedení účtů a provádění platebního styku
 třídící znak 23004320

Částka 20 
15. listopadu 2004

Obsah (pdf, 108 kB)
Část oznamovací
28. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. října 2004 (pdf, 122 kB), k ustanovení § 1 odst. 3 písm. i) a odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 třídící znak 22804530
29. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. listopadu 2004 (pdf, 116 kB), vydané ve spolupráci s Ministerstvem financí k výkladu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, k otázce vztahu tohoto ustanovení a devizových předpisů, při provádění hotovostních a bezhotovostních obchodů s cizí měnou nebankovními devizovými místy
třídící znak 22904620

Částka 19 
29. října 2004

Část oznamovací 
27. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. října 2004 (pdf, 167 kB),  kterým se mění příloha úředního sdělení České národní banky č. 7 ze dne 30. dubna 2004, o vydání páté verze Pravidel pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
třídící znak 22704610

Částka 18 
24. září 2004

Obsah (pdf, 87 kB)
Část normativní
7. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 15. září 2004 (pdf, 133 kB), kterým se mění opatření České národní banky č. 9 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 18. prosince 2003
třídící znak 10704530
8. Úplné znění opatření České národní banky č. 9/2002 Věst. ČNB (pdf, 178 kB) , kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, ve znění opatření České národní banky č. 5/2003 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 6/2004 Věst. ČNB 
třídící znak 10804530
Část oznamovací
Redakční sdělení (pdf, 73 kB)

Částka 17 
27. srpna 2004

Obsah (pdf, 83 kB)
Část oznamovací
24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. srpna 2004 (pdf, 78 kB), o úpravě základních úrokových sazeb
třídící znak  22404410
25. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. srpna 2004 (pdf, 93 kB), o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
třídící znak 22504620
26. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. srpna 2004 (pdf, 105 kB), o územní působnosti poboček České národní banky
 třídící znak 22604110,
Komentář k ú.s. 26 (pdf, 81 kB)

Částka 16 
25. srpna 2004

Obsah (pdf, 85 kB)
Část normativní 
6. Úplné znění opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB (pdf, 145 kB) , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB
třídící znak 10604610
Část oznamovací 
23. Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. srpna 2004 (pdf, 95 kB), k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB
třídící znak 22304610

Částka 15 
13. srpna 2004

Část oznamovací 
22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. srpna 2004 (pdf, 193 kB) , o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování pořádaných Českou národní bankou podle vyhlášky České národní banky č. 434/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky
třídící znak 22204320

Částka 14 
21. července 2004

Část oznamovací 
21. Změna č. 1 ze dne 24. června 2004 úředního sdělení České národní banky ze dne 31. května 2004 (pdf, 162 kB)  k zacházení s pohledávkami za Evropskou investiční bankou pro účely obezřetnostních pravidel
třídící znak 22104530

Částka 13 
25. června 2004

Obsah (pdf, 84 kB)
Část normativní 
5. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 11. června 2004 (pdf, 125 kB),  kterým se stanoví obsah, způsob vedení a náležitosti evidence krytí hypotečních zástavních listů v oběhu
třídící znak 10504530
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. června 2004 (pdf, 91 kB), o zrušení některých úředních sdělení České národní banky v oblasti obezřetného podnikání bank
třídící znak 21704530
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. června 2004 (pdf, 97 kB), o územní působnosti poboček České národní banky
 třídící znak 2180110
Komentář k ú.s. 18 (pdf, 78 kB)
19. Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. června 2004  (pdf, 78 kB),  o úpravě základních úrokových sazeb
 třídící znak 2190410
20. Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. června 2004  (pdf, 92 kB), o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
třídící znak 22004620

Částka 12 
14. června 2004

Obsah (pdf, 100 kB)
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. května 2004 (pdf, 116 kB), k ustanovení § 14 odst. 9 vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
třídící znak 21404530
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. května 2004 ú.s. 15 (pdf, 110 kB), k zacházení s pohledávkami za Evropskou investiční bankou pro účely obezřetnostních pravidel
třídící znak 21504530
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. června 2004 ú.s. 16 (pdf, 100 kB), k pojmu "informační systém banky" v opatření České národní banky č. 1 ze dne 8. září 2003 k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti
třídící znak 21604530

Částka 11 
27. května 2004

Obsah (pdf, 104 kB)
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. května 2004 (pdf, 101 kB), k výpočtu kapitálové přiměřenosti a angažovanosti u investic do sekuritizovaných cenných papírů typu "asset-backed securities"
třídící znak 21004510
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. května 2004 (pdf, 103 kB), o provádění hotovostních operací v pobočkách ČNB
třídící znak 21104320
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. května 2004 (pdf, 188 kB),  k vyhlášce České národní banky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince
třídící znak 21204320
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. května 2004 (pdf, 177 kB),  k ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
třídící znak 21304320

Částka 10 
19. května 2004

Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. května 2004 (pdf, 362 kB) - Výklad k vybraným ustanovením zákona o platebním styku
třídící znak 20904320

Částka 9 
18. května 2004

Obsah (pdf, 101 kB) 
Část oznamovací 
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. května 2004 (pdf, 95 kB), k § 40 vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
třídící znak 20804510 
Redakční sdělení (pdf, 97 kB) o opravě tiskových chyb v Úředním sdělení České národní banky ze dne 30. dubna 2004 o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu

Částka 8 
30. dubna 2004

Obsah (pdf, 100 kB)
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. dubna 2004 (pdf, 145 kB), o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu
třídící znak 20504610
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. dubna 2004 (pdf, 189 kB), o vydání třetí verze Pravidel pro primární prodej státních pokladničních poukázek organizovaný Českou národní bankou
třídící znak 20604610
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. dubna 2004 (pdf, 227 kB), o vydání páté verze Pravidel pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
 třídící znak 20704610

Částka 7 
29. dubna 2004

Část normativní 
4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. dubna 2004 (pdf, 211 kB) , kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 23. září 2003, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. února 2004
třídící znak 10404610

Částka 6 
9. dubna 2004

Část oznamovací 
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. března 2004 (pdf, 201 kB), k některým ustanovením zákona o bankách týkajícím se jednotné licence
třídící znak 20404510

Částka 5 
2. března 2004

Část oznamovací 
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. března 2004 (pdf, 180 kB) . Výklad ustanovení § 1 písm. i), § 3 odstavce 1, 2 a 3 a § 9 devizového zákona č. 219/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
třídící znak 20304620

Částka 4 
26. února 2004

Část oznamovací 
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 25. února 2004 (pdf, 184 kB), k vyhlášce č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování
třídící znak 20204320

Částka 3 
16. února 2004

Obsah (pdf, 83 kB)
Část normativní 
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 3. února 2004 (pdf, 220 kB) , k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky 
třídící znak 10204510
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. února 2004 (pdf, 87 kB) , kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 23. září 2003, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
třídící znak 10304610

Částka 2 
15. ledna 2004

Část oznamovací 
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. ledna 2003 (pdf, 168 kB), o omezení pokladních hodin pobočky ČNB Brno
třídící znak 20104320

Částka 1 
12. ledna 2004

Část normativní 
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 30. prosince 2003 (pdf, 222 kB), kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami
třídící znak 10103510