Denní likvidita bankovního sektoru - vysvětlivky

Predikce likvidity

Celkový objem přebytečné likvidity bankovního sektoru. Tento objem se ČNB snaží třikrát týdně stáhnout z oběhu prostřednictvím svým měnových operací. Výše přebytečné likvidity v daném dni je ovlivněna zejména minulými měnovými operacemi ČNB, platbami klientů ČNB (zejména vlády) do bank a naopak, vývojem oběživa, výší Povinných minimálních rezerv apod.

Minimální repo sazba

Nejnižší sazba, za kterou byly objednávky do repo tendrů v daném dni uspokojeny.

Průměrná repo sazba

Vážený průměr sazeb, za který byly uspokojeny objednávky ve všech repo tendrech v daném dni. Jednotlivé objednávky jsou v americké aukci uspokojovány za objednanou sazbu.

Maximální repo sazba

Nejvyšší sazba, za kterou byly objednávky do repo tendrů v daném dni alespoň částečně uspokojeny.

Celkový objem

Celkový objem likvidity stažené ČNB v daném dni prostřednictvím repo operací.

Přijatá O/N depozita

Celkový objem depozit uložených bankami u ČNB v daném dni se splatností následující pracovní den. ČNB úročí tato přijatá depozita aktuální diskontní sazbou. ČNB neposkytuje zajištění těchto depozit cennými papíry. Depozitum může u ČNB uložit každá banka.

Poskytnuté lombardní úvěry

Celkový objem lombardních úvěrů poskytnutých ČNB bankám v daném dni se splatností následující pracovní den. ČNB úročí tyto poskytnuté úvěry aktuální lombardní sazbou. ČNB požaduje zajištění těchto úvěrů cennými papíry. Vzhledem k tomu, že se jedná o reverzní repo operaci, poskytuje ČNB lombardní úvěry pouze bankám, se kterými má uzavřenou Rámcovou repo smlouvu.

Index CZEONIA

Referenční úroková sazba CZEONIA (CZEch OverNight Index Average) je objemově vážený průměr úrokových sazeb všech nezajištěných O/N depozit uložených referenčními bankami na mezibankovním trhu. Viz Pravidla pro výpočet referenční úrokové sazby CZEONIA (PDF - 93 kB)

Objem obchodů indexu CZEONIA

Součet objemů všech nezajištěných O/N depozit uložených referenčními bankami na mezibankovním trhu. Viz Pravidla pro výpočet referenční úrokové sazby CZEONIA (PDF - 93 kB)

Celkové rezervy bank

Součet zůstatků všech bank na jejich účtech platebního styku v Zúčtovacím centru ČNB po ukončení účetního dne (cca v 16:00). Udržováním zůstatků plní banky předepsané Povinné minimální rezervy (odkaz na předpis).

Volné rezervy bank

Rozdíl mezi celkovými rezervami bank v daném dni a celkovým předepsaným objemem Povinných minimálních rezerv (odkaz na předpis) v daném období.

Celkový kumulativ

Vyjadřuje objem volných rezerv, který držely banky od začátku udržovacího období do současnosti. Celkový kumulativ je tedy součtem všech minulých objemů volných rezerv od počátku udržovacího období. Do výpočtu se zahrnují volné rezervy i za soboty, neděle a svátky.

Například je-li hodnota celkového kumulativu kladná (tj. v daném udržovacím období Povinných minimálních rezerv bylo průměrné držení rezerv vyšší než bylo bankám uloženo), lze do konce udržovacího období očekávat nižší držbu rezerv a tím rozpouštění celkového kumulativu, neboť banky mají možnost držbu rezerv v daném udržovacím období průměrovat.

Chyba predikce

Chyba predikce je rozdíl mezi předpokládanou výší likvidity v bankovním systému a skutečnou výší rezerv bank v daný den. Příčinou vzniku chyb v predikci vývoje likvidity jsou autonomní faktory, které není ČNB schopna ovlivnit ani přesně předpovědět (např. vývoj oběživa, neočekávané platby klientů apod.)