Základní cíle centrální banky a interakce měnové a makroobezřetností politiky při jejich dosahování

Jan Frait, Simona Malovaná, Vladimír Tomšík

Článek se zabývá vzájemnou interakcí měnové a makroobezřetnostní politiky v různých fázích hospodářského a finančního cyklu. Důraz je primárně kladen na identifikaci příbuzných kanálů transmise obou politik a možných zpětných vazeb mezi nimi. Použitá metodologie umožňuje získat informace z velkého počtu proměnných a poskytuje tak komplexní pohled na potenciální dopady uvolnění měnových podmínek a zpřísnění makroobezřetnostních podmínek. Analýza ukazuje, že měnová politika a makroobezřetnostní politika se mohou při prosazování svých cílů dostat za určité situace do vzájemného konfliktu. Z toho důvodu je nutné dbát na jejich koordinaci a hledání jejich optimální kombinace na základě detailního vyhodnocení ekonomického výhledu.

Vydáno: červen 2015

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2014/2015 (pdf, 259 kB)